Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

Exponenciálny nárast nových informácií, vrátane nových vedeckých výsledkov a ich rýchly prenos do praxe, vznik a využívanie nových technológií má, a aj ďalšom období bude mať, veľký vplyv na ekonomiku i celú spoločnosť a vyžaduje si kontinuálnu inováciu znalostí na každej úrovni vzdelávania. Je len prirodzené, že sa mu nevyhne ani vzdelávanie. Práve naopak, pre vzdelávanie je to výzva, ako najlepšie pripraviť ľudské zdroje pre tvorbu a využívanie nových technológií. Nové technológie prinesú inovácie s dopadom nielen na ekonomiku, ale aj na trh práce. Celý rad pracovných miest zanikne a  vzniknú nové pracovné miesta, ktoré budú vyžadovať nové, inovované znalosti a ktoré nebude možné nadobudnúť inak ako v rozvinutom a správne nastavenom systéme vzdelávania.

Čoraz väčšiu váhu zodpovednosti za aktualizáciu znalostí preberá jednotlivec. Stále väčšia váha sa kladie na učenie sa, kritické myslenie a schopnosť učiť sa a „škola” musí učiteľov i žiakov na túto skutočnosť pripraviť.

Nové technológie už dnes výrazne ovplyvňujú vzdelávanie a ich využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Významný podiel má e-learning a online vzdelávanie. Do popredia prichádzajú e-knihy. Významné zmeny prinesie umelá inteligencia, a to ako na strane učiteľa, tak na strane metód a foriem vzdelávania. Do metód vzdelávania zasiahnu hry a sociálne médiá. Inovovať bude nevyhnutné aj samotné vzdelávanie.

Nové technológie:

V trendoch vývoja nových technológií a ich využívaní v ekonomike i celej spoločnosti, nevynímajúc trh práce a vzdelávanie sa vytvárajú dve skupiny:

 • vzdelávanie a technológie – The LMS (learning Management Systems) world, More MOOCs (Massive Open Online Courses‎) and online learning, Gaming in education, Badges, Flipped classroom/blended learning, Educational entrepreneurships, Open educational possibilities, Crowdsourcing in academia, Digital humanities develops, Big data and data analysis, 3d printing, Social media in education, Video in education, virtual reality in education, mobile devices in education.
 • samotné technológie –  Internet of Things, New Form of Creativity, Digitalization, Augmented Reality, Limits of the Web, Cloud Computing, Moore’s Law, Open Source, Office Versus Web Office, Shopping Online, Copyrights Battles New Interfaces, Fragmented Internet, Onshoring Hardware, Blockchain, Ebooks.

Už len doteraz vymenovaný zoznam nových technológií svedčí o tom, že pred vzdelávaním stojí veľká výzva: pripraviť ľudské zdroje pre využívanie v ekonomike, pripraviť ľudské zdroje, ktoré budú inovátorské a schopné vyvíjať ďalšie nové technológie, no ale predovšetkým „nezabúdať na seba“ a pripraviť učiteľov schopných využívať nové technológie vo vlastnej práci – vzdelávaní.

Zo širokej škály technológií sa vo všetkých prameňoch vyskytuje umelá inteligencia. Má osobitné postavenie aj vo vzdelávaní, a to vo všetkých stupňoch vzdelávania. Hovorí sa aj o „gramotnosti z umelej inteligencie“. Fínsko má dokonca vypracovaný Národný program pre umelú inteligenciu. Aj na Slovensku bolo v roku 2019 založené Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI, ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša.

Schopnosť ovládania technológií

Pokiaľ ide o využívanie nových technológií vo vzdelávaní, do popredia vystupuje schopnosť ovládať ich učiteľmi. Ja to náročná úloha už aj preto, že inovačný cyklus nových technológií je veľmi krátky a má tendenciu sa ďalej skracovať. Ako dôsledok je nevyhnutné kontinuálne vzdelávanie učiteľov aj v oblasti nových technológií, ich ovládania, ich využívania a potenciálu, ktorý pre vzdelávanie majú. Týka sa to aj vzdelávania budúcich učiteľov. Inovačný cyklus nových technológií ich môže dokonca predbehnúť už pred ukončením štúdia.

Osobitné miesto v ovládaní nových technológií má technické vybavenie škôl a jeho permanentná inovácia. Nové technológie nemožno učiť „iba kriedou a tabuľou“!

 • Podstatné zmeny obsahu a foriem vzdelávania pre získanie znalostí a zručností zo základných vedných disciplín ako matematika, fyzika, biológia, chémia, orientované na nové technológie v nadstavbe na hlbokom poznaní počítačových technológií a softvérových riešení.
 • Pre pochopenie problematiky aj kvalitné vzdelanie v jazykoch ale aj v humanitných disciplínach v zmysle pochopenia vplyvu technológií na spoločnosť.

 Schopnosť vyučovať ich ovládanie

Nové technológie však nestačí iba ovládať, ale súbežne s tým ich treba implementovať do obsahu samotného vzdelávacieho procesu, inovovať treba obsahy celých predmetov.

Zvládnutie a využívanie nových technológií si bude vyžadovať aj vzdelávanie špecialistov, a to na jednotlivých stupňoch vzdelávania. To na druhej strane bude vyžadovať špecializované vzdelávanie učiteľov.

 • Schopnosť ovládať a tvoriť zásadné zmeny obsahu a foriem vzdelávania s cieľom pochopiť nové technológie a procesy pri tvorbe nových technológií  ale aj možnosti využívania týchto technológií v ekonomicko-spoločenských procesoch, ich vnímanie z interdisciplinárneho hľadiska ich sociálno-ekonomického pôsobenia.
 • Hlboké znalosti a zručnosti v nových technológiách.
 • Správne členenie vzdelávania do vzdelávacích navzájom previazaných celkov s potrebným personálnym a technickým zabezpečením zodpovedajúcim dobe a z toho vznikajúcim prudkým technologickým zmenám, ktoré budú ďaleko, možno násobne, rýchlejšie ako v súčasnosti.

Zmeny spôsobu vzdelávania a obsahy vzdelávania budú ovplyvňovať, okrem iného:

 • Exponenciálny nárast nových informácií
 • Big Data
 • On line vzdelávanie
 • Sociálne médiá
 • Gamification
 • e-knihy
 • Info etika
 • Digitálna bezpečnosť
 • Umelá inteligencia (UI) – už formuje budúce rozprávanie príbehov od umelo vytvoreného obsahu až po systémy rozpoznávania obrázkov a inteligentné označovanie. UI môže automatizovať základné činnosti, ktoré zaberajú značné množstvo času. Jedným z kľúčových spôsobov, ako umelá inteligencia ovplyvní vzdelávanie od materských škôl po maturitné štúdium, je uplatňovanie vyšších úrovní individualizovaného vzdelávania. Čoraz viac adaptačných vzdelávacích programov, hier a softvéru to už uľahčuje, zodpovedajú potrebám študentov a vo všeobecnosti môžu študentom pomôcť pracovať vlastným tempom. Učitelia, ktorí uľahčujú vzdelávanie a ponúkajú pomoc a podporu v prípade potreby, môžu rôzne vzdelávacie riešenia prispôsobené na mieru poskytovať študentom na rôznych úrovniach v jednej triede. Okrem toho UI bude mať schopnosť identifikovať možnosti zlepšenia kurzov a bude tiež schopný poskytovať dodatočnú pomoc lektorom.
 • Rozšírená a virtuálna realita (AR) – Rozšírená realita je technológia, ktorá sa aktivuje kombináciou spúšťacieho obrazu a nahranej videoodpovede. Vo vzdelávaní sa už vyskytujú niektoré oblasti použitia AR, ako napríklad propagácia študentských aktivít, ako sú hry alebo šport, správy študentom od učiteľov a späť, preskúmanie obsahu medzi jednotlivými študijnými programami a hĺbkové vzdelávanie, ako sú kostrové a obehové systémy prekrývané človekom. Študenti mohli nakoniec nosiť okuliare Google namiesto použitia tabletov alebo smartfónov pre nekonečné možnosti AR.
 • Virtuálne poľné výlety – Virtuálne exkurzie prebiehajú už roky, keď sa internet stal oknom do sveta, ale dnes, s rozšírenými realitnými možnosťami, môžu študenti nielen vidieť miesta, na ktoré by nikdy nemohli cestovať, ale môžu interagovať s učiteľmi, ktorí sa na týchto miestach javia. Aká úžasná príležitosť pre študentov, aby videli rieku Amazonku a porozprávali sa s učiteľom, ktorý podľa všetkého stojí na jej brehoch.
 • 3D tlač – Väčšina technológií je v počiatočných fázach vývoja nákladovo nenáročná, učitelia však dúfajú, že 3D tlač sa rýchlo stáva všeobecne dostupnou. Posunutie učenia z dvoch rozmerov do troch rozmerov umožňuje študentom zvážiť všetky strany konceptu, vykonať úpravy návrhu dizajnu pomocou prototypu a kreatívne problém vyriešiť na vzdialenom mieste. Študenti, ktorí sú s jeho používaním a užitočnosťou na začiatku svojho vzdelávania spokojní, budú pripravení na rozsiahle vysokoškolské a kariérne využitie, najmä v oblastiach ako architektúra, strojárstvo a prieskum vesmíru a pod vodou. 3D tlačiarne umožňujú študentom vytvárať prototypy pre svoje nápady na dizajn, objekty na použitie vo vedeckých experimentoch alebo solídne geometrické tvary, ktoré im pomôžu porozumieť matematickým konceptom.
 • Výpočty v cloude – Pracovné projekty, učebnice, videá a domáce úlohy presunuté do ľahko prístupného webového cloudu odstraňujú také prekážky, ako sú stratená práca a chýbajúce podrobnosti. Eliminuje tiež čas a miesto pre všetkých študentov a učiteľov, čo umožňuje pohodlné začatie a zastavenie práce odkiaľkoľvek. Cloudové virtuálne vzdelávacie prostredia (VLE) sú jednou koncepciou v rámci tejto technológie, ktorá umožňuje študentom zúčastňovať sa, interagovať a diskutovať bez toho, aby boli v rovnakej miestnosti s ostatnými študentmi. Táto technológia je prirodzená pre študijné skupiny.
 • Sociálne siete online – Skype, Twitter, textové správy prostredníctvom rôznych serverov a rôzne webové platformy pre online semináre alebo webové semináre zmenili tvár vzdelávania. Toto sa bude naďalej zdokonaľovať, pretože nástroje sa zdokonaľujú a integrujú do všetkých aplikácií. Zoom, MsTeams, Hangouts, webináre a aktívne správy sú skúsenosťami v reálnom čase, keď sa každý zúčastňuje, často sa však zaznamenáva pre budúce a opakované prezeranie. Pridajte početné videá YouTube, TeacherTube, Vimeo a ďalšie videá pripravené na otvorené použitie a budúcnosť tejto oblasti technológie je silná.
 • Druhý život – Technológia osobne navrhnutých avatarov putujúcich vo vytvorených online svetoch pri rozhovore, spolupráci, vytváraní a socializácii je relatívne nová, ktorú navrhla spoločnosť Linden Lab v roku 2003. Táto koncepcia prežíva nový rast, pretože univerzity sú pod jej potenciálom a niektoré spoločnosti sa presťahovali zo zasadačky do Second Life, aby spolupracovníci z celého sveta mohli brainstorming a konštrukciu prototypov v jedinečnom online stretnutí realizovať tvárou v tvár. V budúcnosti to môžu učitelia začleniť do svojich tried, aby zlepšili interakciu študentov.
 • Cloud computing – Bezplatné vzdelávacie balíčky od spoločností Google a Microsoft umožňujú školám ukladať ďalšie súbory na webe, aby študenti a učitelia mohli spolupracovať v triede aj vonku.
 • Tablety – Všestrannosť tabletu znamená, že sa študenti môžu učiť kdekoľvek a kedykoľvek – či už fotografujú na exkurzii, sami si video nahrávajú, hovoria alebo používajú jazykovú aplikáciu na zdokonalenie svojich rečníckych schopností.
 • Simulácia – Simulácie hier umožňujú študentom učiť sa praktické zručnosti tým, že ich robia, ale bez rizika: obzvlášť užitočné vo vysokoškolskom vzdelávaní pre študentov medicíny, zubného lekárstva alebo optometrie.
 • Wearables – Nositeľné náhlavné súpravy pracujú s virtuálnou realitou, aby ponorili študentov do zážitku, zatiaľ čo nositeľné fotoaparáty dokážu zachytiť učenie – a čelenky, ktoré merajú mozgové signály, učitelia vedia, či sú študenti rozptyľovaní.
 • Virtuálne laboratóriá – Umožňujú študentom spúšťať experimenty online a opakovať ich, ak sa mýlia – užitočné pre študentov, ktorí sa učia doma alebo ktorí chcú revidovať to, čo sa naučili na vysokej škole.
 • Virtuálna realita – Študenti sa môžu ponoriť do vzdelávacieho zážitku, či už sa postaví na miesto astronauta Apolla, keď pristane na mesiaci alebo kráča okolo virtuálneho staveniska, kde identifikuje bezpečnostné problémy.
 • Rozšírená realita – Softvér AR umožňuje študentom zamerať svoju mobilnú kameru na objekt a vidieť video alebo animáciu prekrývajúcu sa na obrazovke, čím oživuje všetko od histórie po údržbu vozidla.
 • Video konferencia – Nástroj ako FaceTime rozširuje obzory študentov tým, že im umožňuje hovoriť so študentmi a učiteľmi v iných krajinách – alebo majú osobné konzultácie s odborníkom.
 • Roboti – Učiteľom robotov na diaľkové ovládanie, ktorý bol pilotovaný v USA, je 1,2 metrový stojan s obrazovkou a kamerou: vzdialený učiteľ môže svojich študentov vidieť, počuť a hovoriť.
 • Vysokorýchlostné pripojenie škôl a 5G technológia – Sľubná bezdrôtová technológia vysokej rýchlosti a nízkej latencie siete piatej generácie 5G, ktorá môže rozšíriť rozsah pripojených zariadení a technológií v triede ak je škola pripojená na rýchle gigabitové pevné siete. Tieto technológie umožňujú rýchlejšie sťahovanie a vyššiu účinnosť, je navrhnutá tak, aby ovplyvnila spôsob, akým sa vzdelávacie inštitúcie interagujú a podporujú vzájomnú spoluprácu pri výmene obsahu a využitie technológií na báze internetu vecí. Vysoké školy už začali s integráciou  internetu vecí pre vysokoškolské vzdelávanie, kde sa môžu viesť diskusie o špecializovaných témach prostredníctvom skúseností s virtuálnou realitou, ktoré pomáhajú rôznym vzdelávacím potrebám študentov. Lepšie sa zapoja do bezproblémovej konektivity, čím sa odstránia medzery vo vzdelávaní.
 • Mobile AR, Voice a ďalšie budúce rozhrania – Predpokladá sa, že do roku 2025 budú dve miliardy svetovej populácie tvoriť generácia Alpha, ktorá je najmladšou generáciou. Sú to tiež deti narodené v rokoch 2010 až 2025. Používanie technológií, ako sú smartfóny, počítače a tablety, bude prirodzené a bez videohier alebo internetu by nepoznali život. Títo študenti budú okrem robotiky a umelej inteligencie veľmi ťažiť z nových technológií a inovácií, ako je rozšírená realita, virtuálna realita a zmiešaná realita. Podľa prieskumu Markets and Markets bude trh s rozšírenou realitou do roku 2023 v hodnote 61,39 miliárd dolárov. Spoločnosť AR je pripravená prevziať aj vzdelávanie, odbornú prípravu a ďalšie priemyselné odvetvia.
 • Internet vecí – Internet vecí má obrovský potenciál, keď sa používa na vytváranie inteligentnejších a prepojených škôl. Školám a študentom poskytuje jasné úspory, pokiaľ ide o energiu a osvetlenie. Senzory môžu byť použité v areáli na sledovanie premávky a strategické umiestnenie bezpečnostných prvkov, ako je osvetlenie, by prospelo tak študentom, ako aj návštevníkom. Zadanie domácich úloh je možné zdieľať s rodičmi pomocou komunikačných nástrojov v reálnom čase. Týmto spôsobom môžu rodičia zostať na vrchole všetkých vzdelávacích požiadaviek, najmä pre menej komunikatívnych študentov. Podobne možno pomocou technológie časových známok identifikovať absenciu, nezáujem alebo nezrovnalosti vo vzdelávacích požiadavkách. Internet vecí pomáha pri riešení všetkých problémov vo vzdelávaní, keď spája a zapája všetkých v súvislosti s jedným študentom. Digitálna transformácia je o zmene a to všetko má zmeniť tvár vzdelávania smerom k nadchádzajúcej dekáde. Spolu s technológiou sú povinné aj niektoré paralelné posuny v učení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.