Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor vzdelávanie, výchova a šport divízie SK NACE Rev. 2:

 • Vzdelávanie,
 • Športové, zábavné a rekreačné činnosti,
 • Činnosti členských organizácií.

Sektor vzdelávanie, výchova a šport sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 8 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor vzdelávanie, výchova a šport bol k 31. 12. 2021 charakteristický približne 16 %-ným (viac ako 18 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, cca 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, nasledovanom Prešovským a Žilinským krajom. Medzi regiónmi SR najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal Trenčiansky kraj, a to približne 8 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov vo vzdelávaní, výchove a športe.

V rámci celej SR nastal v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Učiteľ základnej školy,
 • Učiteľ v materskej škole,
 • Učiteľ základnej umeleckej školy,
 • Pedagogický asistent.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Pedagogický asistent,
 • Školský psychológ,
 • Sociológ,
 • Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska,
 • Tréner športovej školy a tréner športovej triedy,
 • Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy,
 • Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami),
 • Asistent vysokej školy.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore vzdelávanie, výchova a šport v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 3 %. V opačnom spektre sa nachádzali Bratislavský a Trnavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni menej ako 2 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti, a to o približne 400 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1110Pedagogický asistent
275Učiteľ základnej školy
339Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
438Učiteľ v materskej škole
529Školník
629Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)
727Inštruktor fitness
826Odborný asistent vysokej školy
916Lektor ďalšieho vzdelávania
1015Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-58Učiteľ základnej umeleckej školy
2-23Riaditeľ školy
3-21Majster odbornej výchovy
4-12Animátor voľného času
5-9Učiteľ gymnázia
6-8Riaditeľ školského zariadenia (okrem školského účelového zariadenia)
7-8Učiteľ strednej odbornej školy
8-5Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
9-5Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor vzdelávanie, výchova a šport sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 8 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom kraji, nasledovanom Košickým, Prešovským a Žilinským krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore vzdelávanie, výchova a šport bolo v Prešovskom kraji, Košickom a Banskobystrickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 2 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 400 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.