Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor vzdelávanie, výchova a šport charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Vzdelávanie, Športové, zábavné a rekreačné činnosti, Činnosti členských organizácií.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období 2020-2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa očakáva v zhluku zamestnaní SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI, OPATROVATELIA A VYCHOVÁVATELIA. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 13 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 3 100 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku SOCIÁLNO-VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI, ASISTENTI, OPATROVATELIA A VYCHOVÁVATELIA v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 500 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport sa uplatní približne 1 700 z nich. Do roku 2025 sa v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

V sektore vzdelávanie, výchova a šport neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 85 Vzdelávanie, 93 Športové zábavné a rekreačné činnosti a 94 Činnosti členských organizácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.