Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor vzdelávanie, výchova a šport patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Vzdelávanie, Športové, zábavné a rekreačné činnosti, Činnosti členských organizácií.

Najviac zamestnancov v sektore vzdelávanie, výchova a šport malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 7612 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden študent denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 13 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7612 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7611 Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden študent denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 8 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7611 Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore vzdelávanie, výchova a šport
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore vzdelávanie, výchova a šport bude do roku 2025 na úrovni približne 31 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore vzdelávanie, výchova a šport do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa očakáva v roku 2024.

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore vzdelávanie, výchova a šport, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor vzdelávanie, výchova a šport s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2342001 Učiteľ v materskej škole. Sektor vzdelávanie, výchova a šport bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 650 – 1 850 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 3 044 – 3 244 zamestnancov, pričom 81 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. 

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 2359005 Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 882 – 2 082 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 1 088 – 1 288 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.