Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 72 Vedecký výskum a vývoj, ďalej divíziu 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti, divíziu 85 Vzdelávanie, ako aj divíziu 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport patril v roku 2018 do vekovej skupiny 60 a viac rokov nasledovanej vekovými skupinami 55 až 59 rokov a 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 60 a viac, 55 až 59 a 40 až 44 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 60 a viac a 40 až 44 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom v tomto roku dosiahol 21,2 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 15,6 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov.

Zamestnanosť v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport tvorí 10,06 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 25 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje značne vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 39 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 18 tis. Najnižší počet mužov sa však nachádza v Trnavskom kraji, najnižší počet žien je opäť v Trenčianskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 12,81 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 7,9 %. I keď sa v Bratislavskom kraji nachádza značný počet vzdelávacích inštitúcií a vedecko – výskumných pracovísk, vzhľadom k vysokej zamestnanosti v ostatných sektoroch v rámci kraja je relatívny podiel zamestnanosti v tomto sektore na celkovej zamestnanosti v kraji pomerne nízky. Naopak, v regiónoch s nižšou zamestnanosťou je podiel sektora na regionálnej zamestnanosti vyšší. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 32 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to 80 %.

V sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Učitelia v základných školách; Učitelia v stredných školách; Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení; Vysokoškolskí učitelia; Učitelia v predškolských zariadeniach; Špecialisti v oblasti religionistiky; Kuchári (okrem šéfkuchárov); Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní, ako aj Upratovačky a taktiež Pomocníci v kuchyni. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 4 tis. do 39,2 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 005 EUR, čo predstavuje 86 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 915 EUR, čo je 99 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 1 504 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 568 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 334 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 522 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Stredné (bez maturity) je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 88 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.