Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor zabezpečuje širokú škálu služieb, ktoré sú klasifikačne vymedzené v rámci štyroch rôznych sekcií ekonomických činností, a to v rámci sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, sekcie P – VZDELÁVANIE, sekcie R – UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA, ako aj sekcie S – OSTATNÉ ČINNOSTI.

V rámci sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI sú v sektore zabezpečované činnosti zahrnuté v divízii 72 Vedecký výskum a vývoj a v divízii 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti. Sektor ďalej zabezpečuje činnosti zo sekcie P – VZDELÁVANIE, t. j. činnosti klasifikačne vymedzené v rámci rovnomennej divízie 85 Vzdelávanie. Z činností prislúchajúcich do sekcie R – UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA zabezpečuje sektor tie služby, ktoré sú zahrnuté v divízii 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti. Napokon v rámci sekcie S – OSTATNÉ ČINNOSTI zabezpečuje sektor činnosti zahrnuté v divízii 94 Činnosti členských organizácií.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 72 Služby súvisiace s vedeckým výskumom a vývojom,
  • 74 Ostatné odborné, vedecké a technické služby,
  • 85 Vzdelávacie služby,
  • 93 Športové služby a zábavné a rekreačné služby,
  • 94 Služby členských organizácií.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 72 Služby súvisiace s vedeckým výskumom a vývojom sú typické produkty: služby súvisiace s interdisciplinárnym výskumom a experimentálnym vývojom, služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti prírodných a technických vied, služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom spoločenských a humanitných vied. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú charakteristické pre tento sektor je divízia 74 Ostatné odborné, vedecké a technické služby, v rámci ktorej medzi typické produkty patria napr. vedecké konzultačné služby. Charakteristické produkty divízie 85 Vzdelávacie služby patria najmä: predškolské vzdelávanie, primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie, vyššie vzdelávanie, umelecké vzdelávanie. Z divízie 93 Športové služby a zábavné a rekreačné služby sú sektorovo typické najmä prevádzka športových zariadení a služby športových klubov. Medzi dôležité produkty divízie 94  Služby členských organizácií patria najmä: služby podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných organizácií a služby odborových zväzov.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 3 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 315 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 3,9 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,9 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 130 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 13,7 %.

V tomto sektore možno taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách označiť ako rastúci. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,1 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 56 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 3,1 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 2 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 48,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 2,4 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 72 Vedecký výskum a vývoj v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 72 Vedecký výskum a vývoj je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre chémiu a farmáciu. Podiel zamestnancov divízie 72 Vedecký výskum a vývoj vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 43 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport a Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Podiel zamestnancov divízie 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 29 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, dosahuje približne 26 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie tvoria približne 15 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 85 Vzdelávanie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Sklo, keramika 7) Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 85 Vzdelávanie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 85 Vzdelávanie vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 69 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby, dosahuje približne 11 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 51 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 15 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 94 Činnosti členských organizácií v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 94 Činnosti členských organizácií je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 94 Činnosti členských organizácií vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre zdravotníctvo, sociálne služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 37 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 30 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 7 600, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Košickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 4 200 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 2 900 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trenčianskom kraji, a to približne 3 200. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 6 000 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo takmer 3 600 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 1 600 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Košickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 900. Naopak, v Banskobystrickom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 160. Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Prešovskom kraji, a to o približne 400 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 995 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 601 EUR. To predstavuje podiel 60,4 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 826 EUR, a to predstavuje 83 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 173 EUR, čo predstavuje 117,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 572 EUR, resp. 57,5 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.