Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorové partnerstvá

duálne vzdelávanie v odbore Technik vodár vodohospodár
realizované v odštepnom závode SVP, š.p. OZ Košice - správa povodia Bodrogu

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

ZŠ Suchá nad Parnou a Ústav krajinnej ekológie SAV

Cieľom partnerstva je spolupráca na zabezpečovaní environmentálnej výchovy v prírode a zriadenie Ekolaboratória.

Typ: Rozšírenie vzdelávacích programov o inovácie

Partnerstvo Ústavu krajinnej ekológie SAV a spoločnosti Esprit, spol. s. r. o.
Spolupráca v oblasti transferu vedeckých poznatkov do reálnej praxe v oblasti krajinnoekologického plánovania a geografických informačných systémov

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Partnerstvo medzi PriF UK a spoločnosťou Esprit s. r. o.
Spolupráca s cieľom zabezpečiť transfer poznatkov a technológií medzi akademickým prostredím (PriF UK) a praxou (spoločnosť) v oblasti geografických, geologických, biologických a environmentálnych vied s cieľom dosiahnuť skvalitňovanie prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, zintenzívnenie vedeckovýskumnej činnosti PriF UK orientovanej na prax a zlepšenie kvality služieb a tovaru poskytovaných spoločnosťou.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca pri riešení výskumného projektu o efektívnych pozemkových úpravách.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

RIS3 tím v oblasti špecializácie na adaptívne poľnohospodárstvo a minimalizáciu degradácie pôd
členovia: Ústav krajinnej ekológie SAV, SPU, NPPC, SHMU, UKF, YMS a.s.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Inovatívne partnerstvo „PoľnoSense – Monitoring zdravotného stavu pestovaných plodín a včasná identifikácia poškodenia poľa počas poľnohospodárskej
sezóny využitím satelitných údajov.
Participujú Ústav krajinnej ekológie SAV, NPPC-VÚRV,YMS a.s.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Spolupráca jednotlivých inštitúcií s Výskumným ústavom vodného hospodárstva je zameraná na oblasť zapojenia vedy a výskumu do spolupráce na spoločných projektoch, ale vo veľkej miere aj na oblasť vzdelávania a propagácie od základných škôl až po VŠ (najčastejšie prostredníctvom realizácie exkurzií, kurzov, školení, výučby v hydrotechnickom laboratóriu alebo v Národnom referenčnom laboratóriu, účasť na diplomových prácach, podpora vzdelávania na treťom stupni VŠ a iné).

Typ: Rozšírenie vzdelávacích programov o inovácie

VÚVH spolupracuje s vedeckovýskumnými pracoviskami a spoločnosťami: Výskumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, BVS, SAV Ústav hydrológie

Spolupráca Výskumného ústavu vodného hospodárstva s jednotlivými inštitúciami je zameraná na oblasť zapojenia vedy a výskumu do spolupráce na spoločných projektoch, ale vo veľkej miere aj na oblasť vzdelávania a propagácie od základných škôl až po VŠ (najčastejšie prostredníctvom realizácie exkurzií, kurzov, školení, výučby v hydrotechnickom laboratóriu alebo v Národnom referenčnom laboratóriu, účasť na diplomových prácach, podpora vzdelávania na treťom stupni VŠ a iné).

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

VÚVH spolupracuje so zamestnávateľským Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.