Sektorové partnerstvá

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie.

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Odborná príprava študentov
Na základe Memoranda o spolupráci môžu študenti 2. stupňa VŠ štúdia na PFUK absolvovať stáž na odborných útvaroch úradu.
Úrad spolupracuje s PFUK aj vo forme lektorstva zamestnancov úradu v procese výučby (letná škola verejného obstarávania).
Spolupráca pri odborných konferenciách a seminároch.
Akademická spolupráca.

Typ: Informačné semináre za účelom propagácie sektora


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.