Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Prehľad kľúčových odborov vzdelávania v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Najviac zamestnancov v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 3152 Krajčír. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 253 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 238 – 338 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 19 % absolventov sa uplatní v sektore. Najviac absolventov tohto odboru vzdelávania príde na trh práce v roku 2024. Približne 20 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 3152 Krajčír. Druhým kľúčovým odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 3185 Krajčírka. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 47 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 13 – 113 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 27 % z nich sa uplatní v sektore. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2024. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 3185 Krajčírka.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelávania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období 2019-2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože bude do roku 2024 na úrovni približne 7 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2022 a najmenej v roku 2019 (Graf č. 3 a 4).

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách (Tabuľka č. 3 a 4) sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 7533001 Šička odevnej a technickej konfekcie, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 1 120 – 1 320 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 1 457 – 1 657 pracujúcich, pričom 58 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7531001 Krajčír (okrem umeleckého), ktorý je špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 863 – 963 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 533 – 633 osôb. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období 2019-2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore sa očakáva v zhluku zamestnaní TEXTILNÝ A ODEVNÝ PRIEMYSEL (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 5 tisíc osôb (Graf č. 5). Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelávania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 1 900  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku TEXTILNÝ A ODEVNÝ PRIEMYSEL (SŠ) sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 500 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že sa v sektore uplatní približne 300. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov sektora pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.