Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Produkcia v sektore textilu, odevov, obuvi a spracovania kože (ďalej len „TOKO“) je piata najnižšia v rámci SR. Najnižšiu produkciu majú sektory Ťažba, úprava surovín, geológia (543 266 tis. EUR), Živnostníci a osobné služby (1 292 113 tis. EUR), Voda, odpad a životné prostredie (1 363 600 tis. EUR) a Kultúra a vydavateľstvo (1 521 245 tis. EUR). V roku 2017 (aktuálne dostupný rok) predstavovala produkcia v sektore TOKO 1 700 249 tis EUR. V päťročnom porovnaní (oproti roku 2013) ide o nárast o 252 414 tis. EUR.

Analogicky s produkciou, tržby za vlastné výkony a tovar boli v roku 2017 v sektore TOKO tiež na piatom mieste (pokiaľ sa do úvahy neberie sektor Verejná služba a správa) – tržby dosiahli 1 536 454 tis. EUR. Nižšie tržby za vlastné výkony a tovar mali tie isté sektory ako v rámci ukazovateľa produkcia. Aj v rámci tržieb si sektor TOKO polepšil v porovnaní s rokom 2013 a to o 267 947 tis. EUR.

Pravdepodobne, vzhľadom na nízku produkciu a tržby za vlastné výkony a tovar, tvorba hrubého fixného kapitálu v rámci sektora TOKO dosiahla v roku 2017 iba 76 241 tis. EUR, čo je v porovnaní s ostatnými sektormi tretie najhoršie miesto. Avšak, treba poznamenať, že v porovnaní s rokom 2013 sektor navýšil tvorbu hrubého fixného kapitálu o 51 175 tis. EUR, čím sa zaradil do prvej desiatky sektorov (8. miesto) v rámci SR s najvyšším nárastom tvorby hrubého fixného kapitálu.

Hodnota ukazovateľa pridanej hodnoty v rámci sektora TOKO – 705 435 tis. EUR (piate najhoršie miesto spomedzi sektorov SR) a pridanej hodnoty na zamestnanca (druhé najhoršie miesto s hodnotou 21 tis. EUR) – poukazuje na fakt, že sektor sa primárne zameriava na výrobu. Vývoj nových a inovačných textílií, návrhy a dizajn textílií, odevov a obuvi, ktoré by do značnej miery zvýšili pridanú hodnotu sa v sektore TOKO na SR nerealizujú vo vysokej miere.

Počtom zamestnancov patrí sektor TOKO do prvej desiatky najmenších sektorov (9. miesto) a na celkovom počte zamestnaných osôb vo všetkých sektoroch SR sa podieľa ani nie 2 %. V sektore je zamestnaných 36 301 osôb. Avšak, tento sektor je špecifický vysokou prefeminizáciou. Pracuje v ňom až 26 970 žien, čo tvorí takmer 75 % celkového počtu zamestnancov v sektore. Vyšší podiel žien pracujúcich v sektore je len v sektore Zdravotníctvo, sociálne služby (79,02 %). V sektore TOKO tiež klesá počet fyzických osôb – podnikateľov. Kým v roku 2013 ich bolo 4 849, v roku 2017 ich počet klesol na 4 135, z čoho takmer 76 % tvoria ženy. Zastúpením žien sa tak sektor TOKO radí na prvé miesto v pomere celkového počtu fyzických osôb – podnikateľov v sektore a počtu žien v sektore spomedzi všetkých sektorov v SR.

Nie je prekvapením, že priemerná hrubá mesačná mzda je v sektore TOKO na veľmi nízkej úrovni. Dosahuje iba 757 EUR, čo je druhá najnižšia hodnota spomedzi všetkých sektorov v SR. Nižšiu má iba sektor Živnostníci, osobné služby (652 EUR). V porovnaní s rokom 2013 si zamestnanci v sektore TOKO polepšili o 147 EUR (priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2013 dosahovala 610 EUR).

V Tabuľke č. 1 je uvedený prehľad jednotlivých finančno-ekonomických ukazovateľov v sektore TOKO.

Prehľad finančno-ekonomických ukazovateľov za sektor textilu, odevov, obuvi a spracovania kože

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.