Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sektor pozostáva z troch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 13 Výroba textilu, 14 Výroba odevov, 15 Výroba kože a kožených výrobkov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 31 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 1,6 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 27 %, zastúpenie žien dosiahlo 73 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 799 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 673 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol medzi rokmi 2009 a 2018 zaznamenaný výrazný pokles početnosti zamestnancov takmer vo všetkých vekových kategóriách, čo bolo spojené najmä s výraznou zmenou v odvetvovom smerovaní celého národného hospodárstva SR. Pokles celkového počtu zamestnancov bol spojený taktiež so zmenou demografickej štruktúry a zvyšovaním priemerného veku zamestnancov v sektore. K výraznému zväčšeniu podielu na celkovom počte zamestnancov sektora prišlo najmä vo vekovej kategórii 60 a viac rokov. Mierny nárast podielu na zamestnanosti v sektore však bol zaznamenaný aj u mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 19 rokov. Najvýraznejšie poklesol podiel zamestnancov vo vekových kategóriách 30 až 34 rokov a 35 až 39 rokov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V porovnaní s celoslovenskou zamestnanosťou je sektor charakteristický výraznejším zastúpením žien a celkovo nižšími požiadavkami na dosiahnutý stupeň vzdelania zamestnaných osôb. Sektor sa vyznačuje dominantným zastúpením žien so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 8 tisíc osôb. Celkovo je u žien zamestnaných v sektore najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom, či už s maturitou, alebo bez maturity. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa  približne 6 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 9 %
a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore mali vysokoškolskú kvalifikáciu približne 4 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Viac ako polovica zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II. Takmer presná pätina zamestnancov úspešne ukončila vzdelávanie v hlavnej skupine odborov 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I má približne 17 % zamestnancov. Približne 6% zamestnancov má kvalifikáciu z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky, podiel zamestnancov z ostatných hlavných skupín odborov vzdelania je relatívne nízky.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 484 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 092 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 407 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 630 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.