Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba textilu,
  • Výroba odevov,
  • Výroba kože a kožených výrobkov.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na nižšej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 0,5 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa zvýšil o 0,4 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 9,3 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 83,4 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 7,3 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 8,8 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 83,5 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 7,7 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 52,1 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 4,8 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol dynamicky rastúci a v roku 2021 predstavoval 39,7 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,4 p. b., a to na konečných 8,2 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 826 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby, kde príslušný nárast predstavoval 725 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe, a to so zvýšením mzdy v priemere o 698 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Operátor snovania priadze
(o 374 EUR), resp. Operátor tkacieho stroja (tkáč) o 329 EUR.

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby, a to o 566 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 403 EUR. Mzdový nárast vo výške 397 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Odborný pracovník pre kooperácie. V zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe išlo o 324 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe,
  • Špecialista riadenia kožiarskej a obuvníckej výroby,
  • Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.