Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Pre sektor TOKO, tak ako pre mnohé iné sektory je charakteristické starnutie pracovnej sily. Z grafu č. 1 je zrejmé, že najviac pracovnej sily sektora sa nachádza vo vekovej kategórii 40 – 44 rokov, pričom sektoru dominujú ženy (Graf č. 2). Najpočetnejšou skupinou zamestnancov podľa hlavnej triedy SK ISCO-08 je trieda 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (10 396 osôb), následne je to trieda 8 Operátori a montéri strojov a zariadení (5 283 osôb) a trieda 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (2 999 osôb).

Najviac zamestnancov prichádza do sektoru s najvyšším dosiahnutým vzdelaním Vyučení (celkom 703 osôb), pričom viac ako 80 % z tohto počtu sú ženy. Čo sa týka najpopulárnejšej hlavnej skupiny odborov vzdelávania zamestnancov pracujúcich v sektore TOKO sú Technické vedy a náuky II a I a Spoločenské vedy, náuky a služby I.

Štruktúra zamestnancov podľa veku v rokoch 2010 a 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia v rokoch 2010 a 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najviac zamestnancov sektora pracuje v organizáciách pôsobiacich v Trenčianskom (7 930 osôb) a Prešovskom kraji (6 636 osôb). V Trenčianskom kraji v rámci sektora pôsobí najviac zamestnávateľských subjektov s 250 a viac zamestnancami. Pôsobia tu Gabor spol. s r.o. (1000 – 1999 zamestnancov), RIALTO s.r.o. (1000 – 1999 zamestnancov), Honeywell Safety Products Slovakia s.r.o. (500 – 999 zamestnancov), eterna, s.r.o. (500 – 999 zamestnancov), Makyta a.s. (250 – 499 zamestnancov), Zornica Banko Fashion a.s. (250 – 499 zamestnancov) a NOVESTA, a.s. (250 – 499 zamestnancov). V Prešovskom kraji pôsobia Tytex Slovakia s.r.o. (500 – 900 zamestnancov), EGOTEX, s.r.o. (250 – 499 zamestnancov) a FALKE Slovakia s.r.o (250 – 499 zamestnancov). Najviac osôb s trvalým bydliskom v inom kraji ako je ich zamestnávateľ, prichádza do Trenčianskeho kraja (633 osôb) a Košického kraja (254 osôb).

Priemerná hrubá mesačná mzda je na úrovni 864 EUR, teda druhá najnižšia v porovnaní s ostatnými sektormi. Nižšia je len v sektore Remeslá a osobné služby (793 EUR). Pri porovnaní priemernej hrubej mesačnej mzdy podľa pohlavia je evidentný rodový mzdový nesúlad. Muži majú priemernú mesačnú hrubú mzdu 1 165 EUR a ženy 767 EUR, a to aj napriek výrazne prefeminizovanému prostrediu v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.