Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore new

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Textilný a odevný priemysel patrí k najstarším odvetviam spracovateľského priemyslu. Patrí k technologicky menej náročným odvetviam, výrobu ktorých zvládne krajina už v prvých fázach industrializácie. Krajiny na vyššom stupni svojho rozvoja výrobu textilu a odevov obmedzujú a prednostne rozvíjajú predovšetkým moderné priemyselné odvetvia. Význam textilného a odevného priemyslu na spracovateľskom priemysle vo vyspelých krajinách výrazne klesá.

Na Slovensku má výroba textilu a odevov dlhodobú tradíciu. Prvá zmienka o textilnej manufaktúre na území Slovenska je z konca 17. storočia. Prvé textilné podniky priemyselného typu vznikli na území Slovenska pred viac ako 100 rokmi. Prvé odevné podniky priemyselného charakteru vznikli v medzivojnovom období. Dynamický rozvoj odvetvia nastal v období industrializácie Slovenska. V tomto období predovšetkým odevná výroba, ako technologicky menej zložité odvetvie, ale pritom pracovne náročné, plnila dôležitú sociálnu funkciu. Poskytovala pracovné príležitosti v regiónoch s menej rozvinutým priemyslom, a potom najmä ženám v aglomeráciách s rozvinutým strojárskym a ťažkým priemyslom, kde boli zamestnaní prevažne muži.

Slovenský textilný a odevný priemysel má nezastupiteľnú úlohu pri vyváženom sociálno-ekonomickom rozvoji Slovenska. Svojou produkciou kryje základné životné potreby obyvateľstva (časť potrieb oblečenia a bývania) a materiálové potreby ostatných národohospodárskych odvetví, ako napr.: automobilový priemysel, sektor mechanických, elektrických a elektrotechnických zariadení, nábytkársky priemysel, obuvnícky priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, železničná a letecká doprava, šport, zdravotníctvo, farmaceutický priemysel, armáda, polícia, hasiči, bezpečnostné služby a pod.

Kožiarsky a obuvnícky priemysel má nezastupiteľnú úlohu v národohospodárskom komplexe. Plní významné spoločenské funkcie, ktoré spočívajú v uspokojovaní základných životných potrieb obyvateľstva v obúvaní,  doplnkoch  k oblečeniu a napokon aj v zabezpečovaní produkcie pre nadväzné národohospodárske, najmä priemyselné  odvetvia. 

Kožiarsky a obuvnícky priemysel na Slovensku je vybudovaný na základoch drobnej remeselnej výroby, na ktorú nadväzoval Baťa a neskôr znárodnené podniky a výrobné družstvá.

Pozícia sektora na produkcii a zamestnanosti slovenského priemyslu od 80-tych rokov zoslabuje. Zoslabovanie pozícií súvisí predovšetkým s dynamickým rozvojom moderných odvetví v štruktúre priemyslu, ale aj s vývojom výroby a zamestnanosti v samotnom odvetví (výrazný prepad produkcie a zamestnanosti v transformačnom období a v čase celosvetovej ekonomickej krízy – úroveň tržieb v predkrízovom roku 2007 dosiahol sektor až v roku 2014, počet zamestnaných v sektore je i v súčasnosti iba na úrovni 70% stavu z roku 2007).

Kožiarsky a obuvnícky priemysel SR je ťažiskovo orientovaný na výrobu obuvi (detská, dámska a pánska obuv určená na denné nosenie, spoločenské príležitosti, voľný čas, pracovná, ochranná a domáca obuv). Výroba obuvi zabezpečuje v úhrne 90 % produkcie tržieb odvetvia. Desať percent tržieb odvetvia pochádza z produkcie vyčiňovania a úpravy kože a  výroby brašnárskych a sedlárskych výrobkov.

Špecifickými rysmi kožiarskej a obuvníckej výroby sú:

 • prvovýroba (garbiarska výroba) – je značne investične náročná, najmä v oblasti ekológie životného prostredia (čistiarne odpadových vôd, spracovanie odpadov), 
 • druhovýroba (obuvnícka výroba, výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru) – má vysoké nároky na materiálové vstupy, vyznačuje sa nižšou investičnou náročnosťou na vybavenie prevádzok strojným a technologickým zariadením ako pri moderných odvetviach priemyslu, vysokým podielom ľudskej práce s významným vplyvom na regionálnu zamestnanosť.

Súčasná dynamika rozvoja kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR úzko súvisí predovšetkým s aktivitami zahraničných výrobcov na Slovensku (viac ako dve tretiny produkcie odvetvia zabezpečuje päť subjektov so zahraničnou účasťou). Tí zatiaľ odolávajú konkurencii z lacných krajín vyšším štandardom svojej produkcie a vyšším využitím technológie.

Je predpoklad, že aktivity zahraničných výrobcov sa v strednodobom horizonte na Slovensku zachovajú. Ich schopnosť odolávať nízkonákladovej konkurencii (najmä Čína, Brazília, India, Indonézia, Thajsko, Mexiko) bude vďaka štruktúre výrobkového portfólia naďalej vysoká. Vo všeobecnosti sú šance pre našich výrobcov obstáť v konkurencii len cestou smerovania výrobného sortimentu do vysoko módnej, exkluzívnej a technicky náročnej obuvi. Naviac takéto smerovanie potiahne domácu výrobu usní (pre obuv s vyššími technickými parametrami), ako aj výrobu ďalších výrobkov odvetvia (kožená galantéria, kožušnícka konfekcia v módnom a luxusnom prevedení). Je predpoklad, že pri očakávanom pozitívnom vývoji kúpnej sily obyvateľstva sa výroba prioritne sústredí na náročnejšie kožiarske a obuvnícke výrobky, aj na náš domáci trh, čo prispeje k ďalšej stabilizácii odvetvia a jeho následnému rastu.

Rozhodujúcimi faktormi vplývajúcimi na rast produktivity práce a zamestnanosti v sektore výroby kože a obuvi budú podobne ako v ostatných odvetviach priemyslu SR priame faktory konkurenčnej schopnosti. Sektor sa musí do budúcna viac sústrediť na konkurenčné výhody podložené výskumom, vývojom, inováciami a odbornou prípravou.

Očakávané trendy

Predpokladá sa, že subjekty výroby slovenského textilného a odevného priemyslu sa vo vývoji do roku 2030 preorientujú na výrobu vysoko kvalitných inovatívnych alebo luxusných produktov s vyššou pridanou hodnotou, kvalitatívnou konkurenčnou schopnosťou, výrobkov náročnejších na kvalifikáciu pracovných síl a výskum a vývoj. Najvýznamnejšie zastúpenie v štruktúre slovenskej textilnej výroby  získa výroba technických textílií (stavebné textílie, geotextílie, zdravotnícke textílie, ochranné textílie, textílie pre priemyselné aplikácie (filtrácia, čistenie), agrotextílie, environmentálne textílie, obaly, športové textílie, transportné textílie, dopravné prostriedky, nábytok, bytový textil a odevné doplnky). V sektore odevných výrobkov slovenské výrobné subjekty postupne vypustia výrobu jednoduchých sortimentov citlivých na konkurenciu, ktorých konkurenčná schopnosť je určovaná najmä cenou (výrobky z bavlny, bielizeň z tkanín, jednoduchá konfekcia) a sústredia sa  predovšetkým na výrobu luxusnejšieho vysoko módneho tovaru určeného pre cenovo vyššie segmenty trhu a na konfekčné spracovanie technických výrobkov v kooperácii s inými odvetviami (vybavenie automobilového priemyslu, športové vybavenie, ochranné odevy, a pod.). Subjekty sektora výroby textilu a odevov budú intenzívne využívať trhové medzery na domácom a zahraničnom trhu po určitých produktoch. Najúspešnejšie subjekty sektora si postupne vybudujú vlastnú značku a obchod, sústredia sa na originalitu svojich výrobkov a služieb, do budúcna sa výrazne posilní pozícia malých značiek (lojalita tradičných značiek výrazne poklesne).

Významné postavenie v produktovom portfóliu subjektov sektora nadobudne ekológia a ekologická móda, ktorú bude akceptovať čoraz väčší okruh výrobcov a spotrebiteľov.

Očakávaná potreba zručností na úrovni stredného školstva

 • klesne podiel fyzických a manuálnych zručností,
 • vzrastie podiel základných kognitívnych zručností,
 • vzrastie podiel vyšších kognitívnych zručností,
 • vzrastie podiel sociálnych a emocionálnych zručností,
 • vzrastie podiel (možno dvojnásobne) a potreba technologických zručností.

Očakávaná potreba zručností na úrovni vysokého školstva

 • komplexné riešenie problémov,
 • kritické myslenie,
 • kreativita,
 • manažment ľudí,
 • koordinácia práce s inými (práca v tíme),
 • emocionálna inteligencia,
 • schopnosť analyzovať a prijať rozhodnutie,
 • orientácia na služby,
 • negociačné schopnosti,
 • kognitívna flexibilita.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.