Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva z troch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 13 Výroba textilu, 14 Výroba odevov, 15 Výroba kože a kožených výrobkov. Viac ako polovica zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 4,1 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 14 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor sa vyznačuje dominantným zastúpením žien so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 8 tisíc osôb. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa  približne 6 % osôb.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 799 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 673 EUR.

Zamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože tvorí 1,61 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 27 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 3,74 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najmenší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,08 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.