Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kritické činitele

  • zastaraný systém vzdelávania
  • oslabenie kooperačnej spolupráce s inými odvetviami priemyslu
  • oslabenie podmienok pre podnikanie v SR s možným dopadom na presuny výroby z vyspelých krajín do krajín s priaznivejšími podmienkami
  • nárast lacných dovozov z rozvojových krajín, nelegálne praktiky dovozu
  • nízka inovačná výkonnosť odvetví
  • nezvládnutie nevyhnutných proefektívnostných štrukturálnych zmien:

zabrzdenie proefektívnostnej rastovej trajektórie, na ktorú už intenzívne nastúpila najmä výroba textilu a obuvi

zakonzervovanie súčasnej štruktúry odevného priemyslu (prevažujúca mzdová práca a štandardná produkcia založená na nákladových faktoroch)

Kľúčové činitele

  • systém duálneho vzdelávania
  • konkurenčne schopné ľudské zdroje
  • vnútorná reštrukturalizácia smerom k náročnejším sortimentom s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú náročnejšie na kvalifikáciu pracovnej sily, výskum a vývoj
  • zatraktívnenie pôsobenia v sektore pre mladú generáciu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.