Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Výroba textilu,
 • Výroba odevov,
 • Výroba kože a kožených výrobkov.

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1,4 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles približne o 0,1 p.b. Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol charakteristický približne 26 %-ným (viac ako 4 700 osôb) zastúpením Prešovského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Takmer 24 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Trenčianskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Bratislavský kraj.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Šička odevnej a technickej konfekcie,
 • Krajčír (okrem umeleckého),
 • Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny,
 • Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe,
 • Operátor šijacieho stroja,
 • Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe,
 • Technológ farbiacich procesov (kolorista),
 • Špecialista údržby v textilnej a odevnej výrobe.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti zaznamenaná k 31. 12. 2021 v Košickom kraji, kde dosiahla približne 38 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to cca 27 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 6 %. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Trenčianskom kraji, a to necelých 9 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to o cca 300 osôb. V prípade zamestnaní klasifikovaných v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení predstavoval nárast približne 70 sektorovo špecifických UoZ. Nárast počtu sektorovo špecifických UoZ bol mierny a ich podiel v rámci 24 sektorov SRI poklesol. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1160Šička odevnej a technickej konfekcie
260Krajčír (okrem umeleckého)
326Strihač textilu
423Operátor šijacieho stroja
513Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
612Montážny pracovník vo výrobe obuvi
711Operátor tkacieho stroja (tkáč)
810Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
910Obuvník a podobný pracovník
1010Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou praxou vo výrobe obuvi, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-92Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
2-24Operátor stroja na výrobu obuvi
3-22Operátor textilnej pariacej linky
4-9Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov
5-9Operátor stroja na pletenie (pletiar)
6-6Operátor stroja na výrobu technického textilu
7-5Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,4 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles približne o cca 0,1 p.b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Prešovskom a Trenčianskom kraji. V sledovanom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 16 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 200 osôb, a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bolo v Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.