Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa očakáva v zhluku zamestnaní TEXTILNÝ A ODEVNÝ PRIEMYSEL. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 3 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 3 000 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku TEXTILNÝ A ODEVNÝ PRIEMYSEL v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 2 600 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa uplatní približne 500 z nich. Do roku 2025 sa v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 13 Výroba textilu v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 13 Výroba textilu vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 122,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 341,7 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 433,5 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 223,7 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 87,3 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,5 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 5,4 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 21,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 16,4 % a priemer za celé obdobie bol 18,8 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 13 Výroba textilu v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 101,4 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 56,0 mil. EUR v roku 2009 do 144,6 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 76,0 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 36,1 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 27,7 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý dosiahol 35,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 87,1 %. Najnižšia hodnota vo výške 51,9 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 65,1 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 13 Výroba textilu vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 14 Výroba odevov v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 14 Výroba odevov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 104,2 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 383,3 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 446,2 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 285,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 76,4 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 12,6 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 8 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2008, a to 43,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 27,8 % a priemer za celé obdobie bol 32,3 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 14 Výroba odevov v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 146,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 119,6 mil. EUR v roku 2009 do 167,7 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 23,3 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 24,8 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 21 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý dosiahol 15,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 102,6 %. Najnižšia hodnota vo výške 71,5 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 83,7 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 14 Výroba odevov vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 267,3 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 567,5 mil. EUR, pričom maximum z roku 2017 predstavovalo 681,6 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 400,2 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, kedy došlo k nárastu o 85,9 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,6 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 3,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2008, a to 22,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2011 predstavovalo 17 % a priemer za celé obdobie bol 19,1 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 144,3 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 112,2 mil. EUR v roku 2009 do 178 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 58 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 21,1 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 2,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý dosiahol 13,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 80,7 %. Najnižšia hodnota vo výške 64 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 74,7 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 15 Výroba kože a kožených výrobkov vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

V sektore sa uplatní len malý podiel absolventov (15,1 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 13 Výroba textilu a 15 Výroba kože a kožených výrobkov prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov na tržbách bol stabilný, čo v súčte predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v týchto divíziách. V divízii 14 Výroba odevov bol trend z hľadiska tržieb rastúci, no podiel osobných nákladov poklesol, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri budúcom ohodnotení ich práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.