Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov.

Najviac zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 3152 Krajčír. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 177 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 156 – 256 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 16 % absolventov sa uplatní v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 19 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 3152 Krajčír.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 3185 Krajčírka. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 50 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 24 – 124 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 19 % z nich sa uplatní v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 3185 Krajčírka.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Celková dodatočná potreba v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bude do roku 2025 na úrovni približne 5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa očakáva v roku 2025.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 7533001 Šička odevnej a technickej konfekcie, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 893 – 993 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 931 – 1 131 zamestnancov, pričom 96 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7531001 Krajčír (okrem umeleckého), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 670 – 770 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 442 – 542 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.