Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 13 Výroba textilu, ďalej divíziu 14 Výroba odevov, ako aj divíziu 15 Výroba kože a kožených výrobkov.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 35 až 39 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 25 až 29 a 35 až 39 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín  40 až 44, 45 až 49 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 15,1 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 19,2 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Z hľadiska zmeny vekovej štruktúry zamestnanosti v sektore je medzi rokmi 2009 a 2018 evidovaný výrazný pokles počtu mužov aj žien vo vyšších vekových skupinách, čím sa vývoj v sektore značne odlišuje od vývoja v celom národnom hospodárstve charakteristickom evidentným starnutím ľudských zdrojov.

Zamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože tvorí 1,61 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 27 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 7,9 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Bratislavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,4 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Bratislavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 3,74 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najmenší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,08 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 38 %, je v Košickom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to až 85 %.

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci; Obuvníci a podobní pracovníci; Pomocní pracovníci vo výrobe; Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci; Operátori šijacích strojov; Operátori strojov na výrobu obuvi; Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedení; Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe; Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov a Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov). Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,6 tis. do 4,5 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Poznámka: Údaje za Vysokoškolské – 3. stupeň nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018 dosahuje hodnotu 799 EUR, čo predstavuje 69 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 673 EUR, čo je 73 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vyššie odborné, a to 1 809 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 709 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore  je najvyššia úroveň pri najvyššom dosiahnutom vzdelaní Vysokoškolské – 2. stupeň, a to 1 211 EUR. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 617 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 90 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 40 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.