Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 13 Výroba textilu, ďalej divíziu 14 Výroba odevov, ako aj divíziu 15 Výroba kože a kožených výrobkov.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bolo za posledných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 1 091 RPÚ, a to s podielom 2,4 % na celkovej početnosti RPÚ v národnom hospodárstve. Z nižšie uvedeného grafu je možné sledovať mierne stúpajúcu tendenciu počtu RPÚ v sektore. Porovnanie hodnôt z rokov 2014 a 2018 vypovedá o skutočnosti, že došlo k zvýšeniu RPÚ o 14,6 %.

Počet RPÚ v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na nasledovnom grafe sa dajú sledovať RPÚ v členení podľa veľkosti zamestnávateľa. Z grafu vyplýva stúpajúci počet RPÚ u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami a u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami. Naopak u zamestnávateľov s 250 až 499 zamestnancami došlo k poklesu RPÚ o 47,8 %.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Až 92,3 % RPÚ za sledované obdobie v predmetnom sektore sa stalo na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa.

Najväčší podiel, a to 36,1 %, RPÚ v rámci sektora vo vybranom období bolo v zamestnaní operátori stacionárnych strojov a zariadení. Významný podiel, a to 21,8 %, predstavovalo taktiež zamestnanie: spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za roky 2014 až 2018

Až 85,5 % RPÚ v tomto sektore bolo za sledované obdobie spôsobených nedostatkami osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné  vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

Za sledované obdobie rokov 2014 až 2018 boli v sektore štyri pracovné úrazy s ŤUZ. Tento sektor patrí k sektorom s najnižším počtom úrazov s ŤUZ, pričom jeho podiel na celkovom počte úrazov s ŤUZ v národnom hospodárstve je 0,7 %.

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože patrí taktiež k sektorom s najnižším počtom SPÚ, keďže za roky 2014 až 2018 bol v danom sektore zaznamenaný len jeden SPÚ, a to v roku 2016. Uvedený jeden SPÚ v sektore sa vyskytol na pracovisku: dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo. Zamestnanie tohto zamestnanca bolo: odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností a príčinou tohto SPÚ bolo ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie.

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, kde dosiahol približne 350. V Prešovskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 170 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR do 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to 98 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol tiež približne 98 %. Na druhej strane v Bratislavskom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 57 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 81 %.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 20. V Trenčianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 10 voľných pracovných miest. Naopak, minimálna početnosť VPM so strednými úrovňami EKR bola v Trnavskom kraji. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 43 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Bratislavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 16 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 1 % a druhá najnižšia hodnota po Žilinskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 2 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Bratislavskom kraji, kde bol ich počet minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 8 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji.

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Šička odevnej a technickej konfekcie,
  • Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe,
  • Obuvník a podobný pracovník,
  • Krajčír (okrem umeleckého),
  • Krajčír technickej konfekcie,
  • Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe,
  • Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov,
  • Mechanik, opravár textilných a odevných strojov,
  • Operátor šijacieho stroja,
  • Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.