Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje výlučne ekonomické činnosti spadajúce do sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA, a to divíziu ekonomických činností 13 Výroba textilu, ďalej divíziu 14 Výroba odevov, ako aj divíziu 15 Výroba kože a kožených výrobkov.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:

  • 13.1 Textilná priadza a nite,
  • 13.2 Tkané textílie,
  • 13.3 Konečná úprava textílií,
  • 13.9 Ostatné textílie,
  • 14.1 Odevy okrem kožušinových odevov,
  • 14.2 Výrobky z kože,
  • 14.3 Pletené a háčkované odevy,
  • 15.1 Vyčinené a upravené usne; kufre, kabelky, sedlárske a remenárske výrobky; upravené a farbené kožušiny,
  • 15.2 Obuv.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci skupiny 13.1 Textilná priadza a nite sú typické produkty najmä: priadza z vlny, upravená alebo neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat, bavlnená priadza, bavlnené šijacie nite. Zo skupiny 13.2 Tkané textílie predstavujú dôležité produkty: tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) z prírodných vláken iných ako bavlna, bavlnené tkaniny. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je skupina 13.9 Ostatné textílie, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: hotové textilné výrobky pre domácnosť (posteľná bielizeň, stolová bielizeň), koberce a rohože, netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov. Zo skupiny 14.1 Odevy okrem kožušinových odevov patria medzi významné produkty: pracovné odevy, vrchné ošatenie, pletené alebo háčkované, vrchné ošatenie z textilných tkaním (okrem pletených a háčkovaných). Medzi charakteristické produkty skupiny 15.2 Obuv patria najmä: obuv okrem športovej obuvi a ortopedických topánok, športová obuv, obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR)

 Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 369,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 110 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 705,4 mil. EUR a minimum na úrovni 73,9 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1999. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 16,1 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 4,8 %.

V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako klesajúci. Počas sledovaného obdobia absolútny pokles dosiahol 12,1 mil. EUR, čo je relatívny pokles o 2 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2007 na úrovni približne 871,2 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 126,9 mil. EUR v roku 1999. V sledovanom období je priemerný ročný pokles približne 0,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení pokles o 0,1 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 13 Výroba textilu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 13 Výroba textilu je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 13 Výroba textilu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 61 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 14 Výroba odevov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 14 Výroba odevov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 14 Výroba odevov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 85 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 4 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 15 Výroba kože a kožených výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 15 Výroba kože a kožených výrobkov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre chémiu a farmáciu. Podiel zamestnancov divízie 15 Výroba kože a kožených výrobkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 74 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu tvoria približne 5 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018 sa nachádzal v Košickom kraji, kde ich počet predstavoval približne 1 400, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 950 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 50 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 260. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Trenčianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo viac ako 1 200 osôb. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo takmer 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Košickom kraji, kde nárast predstavoval približne 400 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Banskobystrickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 100. Naopak, v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o viac ako 300. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Nitrianskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 100 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 799 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 723 EUR. To predstavuje podiel 90,4 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 851 EUR, a to predstavuje 106,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 547 EUR, čo predstavuje 193,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 824 EUR, resp. 103,1 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.