Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Architekt
 2. Asfaltér
 3. Asistent stavbyvedúceho
 4. Asistent stavebného dozoru
 5. Autorizovaný geodet a kartograf
 6. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 7. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 8. Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií
 9. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb
 10. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 11. Autorizovaný krajinný architekt
 12. Betonár
 13. Dláždič
 14. Geodet (vedecký pracovník)
 15. Inštalatér
 16. Inžinier geodet a kartograf
 17. Izolatér
 18. Kontrolór detských ihrísk
 19. Kontrolór zábavných parkov
 20. Krajinný a záhradný architekt
 21. Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
 22. Lešenár
 23. Majster v stavebníctve
 24. Maliar, Tapetár
 25. Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
 26. Montážnik výplne stavebných otvorov
 27. Montér suchých stavieb
 28. Murár
 29. Obkladač
 30. Omietkar
 31. Operátor stavebných strojov
 32. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
 33. Operátor výrobne obaľovaných zmesí
 34. Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
 35. Podlahár
 36. Pomocný pracovník na stavbe budov
 37. Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
 38. Požiarny audítor
 39. Pracovník likvidácie azbestu
 40. Projektant pozemkových úprav
 41. Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
 42. Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
 43. Stavbyvedúci
 44. Stavebný dozor
 45. Stavebný klampiar
 46. Stavebný montážnik
 47. Stavebný prípravár
 48. Stavebný projektant
 49. Stavebný rozpočtár, kalkulant
 50. Stavebný sklenár
 51. Stavebný stolár
 52. Stavebný špecialista riadenia kvality
 53. Stavebný špecialista technológ
 54. Stavebný technik kontroly kvality, laborant
 55. Stavebný zámočník
 56. Staviteľ komínov
 57. Strechár
 58. Studniar
 59. Špecialista geografického informačného systému
 60. Špecialista informačného modelovania budov (BIM)
 61. Špecialista požiarnej ochrany
 62. Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji
 63. Štukatér, kašírnik
 64. Technik automatizácie budov
 65. Technik geodet
 66. Technik modulárnej výroby
 67. Tesár
 68. Zatepľovač
 69. Železiar v stavebníctve
 70. Žeriavnik

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.