Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Architekt
 2. Asfaltér
 3. Asistent stavbyvedúceho
 4. Asistent stavebného dozoru
 5. Autorizovaný geodet a kartograf
 6. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 7. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 8. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb
 9. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 10. Autorizovaný krajinný architekt
 11. Betonár
 12. Dláždič
 13. Geodet (vedecký pracovník)
 14. Inštalatér
 15. Inžinier geodet a kartograf
 16. Izolatér
 17. Kontrolór detských ihrísk
 18. Kontrolór zábavných parkov
 19. Krajinný a záhradný architekt
 20. Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
 21. Lešenár
 22. Majster v stavebníctve
 23. Maliar, Tapetár
 24. Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
 25. Montážnik výplne stavebných otvorov
 26. Montér suchých stavieb
 27. Murár
 28. Obkladač
 29. Omietkar
 30. Operátor stavebných strojov
 31. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
 32. Operátor výrobne obaľovaných zmesí
 33. Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
 34. Podlahár
 35. Pomocný pracovník na stavbe budov
 36. Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
 37. Požiarny audítor
 38. Pracovník likvidácie azbestu
 39. Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
 40. Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
 41. Stavbyvedúci
 42. Stavebný dozor
 43. Stavebný klampiar
 44. Stavebný montážnik
 45. Stavebný prípravár
 46. Stavebný projektant
 47. Stavebný rozpočtár, kalkulant
 48. Stavebný sklenár
 49. Stavebný stolár
 50. Stavebný špecialista riadenia kvality
 51. Stavebný špecialista technológ
 52. Stavebný technik kontroly kvality, laborant
 53. Stavebný zámočník
 54. Staviteľ komínov
 55. Strechár
 56. Studniar
 57. Špecialista geografického informačného systému
 58. Špecialista informačného modelovania budov (BIM)
 59. Špecialista požiarnej ochrany
 60. Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji
 61. Štukatér, kašírnik
 62. Technik automatizácie budov
 63. Technik geodet
 64. Technik modulárnej výroby
 65. Tesár
 66. Zatepľovač
 67. Železiar v stavebníctve
 68. Žeriavnik

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.