Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Prehľad kľúčových odborov vzdelávania v sektore stavebníctvo 

Najviac zamestnancov v sektore stavebníctvo malo v roku 2018 vyštudovaný učebný odbor 3661 Murár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 1 009 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 885 – 985 absolventov denného štúdia z tohto odboru, pričom približne 30 % absolventov sa uplatňuje v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. Najviac absolventov tohto odboru  príde na trh práce v roku 2019. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor  3661 Murár. 

Druhým kľúčovým odborom  vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je učebný odbor 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 294 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 246 – 346 absolventov denného štúdia z tohto odboru , pričom sa očakáva, že približne 7 % z nich sa uplatňuje v sektore stavebníctvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor 2466 Mechanik opravár.  

očet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore stavebníctvo 
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období 2019-2024

Graf č. 10 Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore stavebníctvo v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.
Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore stavebníctvo v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore stavebníctvo bude do roku 2024 na úrovni približne 51 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2024.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2019.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore stavebníctvo pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore stavebníctvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9112000 Upratovačka. Sektor stavebníctvo bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 4 144 – 4 344 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 16 216 – 18 216 pracujúcich, pričom 65 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7112002 Murár, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 2 341 – 2 541 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 1 930 – 2 130 osôb. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore stavebníctvo
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.