Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Výstavba budov, Inžinierske stavby, Špecializované stavebné práce, Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie, Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.

Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v decembri 2020, a to na úrovni 12 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 10,7 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v septembri 2019, a to 6,2 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 8,6 %, čo je približne o 3,6 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 3,1 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v decembri 2020, a to na úrovni 5,7 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v auguste 2019, a to 2 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi novembrom 2020 a decembrom 2020 a predstavoval 1,3 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi marcom 2020 a aprílom 2020, a to na úrovni 1,2 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 1 p. b.) nastal medzi marcom 2019 a aprílom 2019.

Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 36,1 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 21,2 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,8 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (4,5 %) bola aj v Trnavskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 4,4 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji (15,8 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji (o 10,2 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Nitriansky kraj, kde nárast predstavoval 1,2 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte veľmi tesnú súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú realizáciou ekonomických činností v oblasti stavebníctva, geodézie a kartografie. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v práci a ich odmeňovania z dosahovaných tržieb. Zároveň je na fungovanie organizácií v sektore a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 41 Výstavba budov v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 41 Výstavba budov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 4 756 organizácií, čo predstavuje nárast o 46,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 1 280 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 26,9 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je tiež ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 13 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 5,1 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 43 tis. EUR. Vzhľadom na značný rast počtu organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 42 Inžinierske stavby v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 42 Inžinierske stavby v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 17 organizácií, čo predstavuje pokles o 1,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 206 organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 329 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 12,6 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 1 309 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 43 Špecializované stavebné práce v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 43 Špecializované stavebné práce v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 5 626 organizácií, čo predstavuje nárast o 7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 6 193 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 110,1 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 11 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 23,9 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 8 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vysokými tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 7 597 organizácií, čo predstavuje nárast o 63,4 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 2 070 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 27,2 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 7 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 7,4 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 55 tis. EUR. Vzhľadom na značný rast počtu organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 3 711 organizácií, čo predstavuje nárast o 111,5 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 742 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 20 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 9 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 10,2 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 22 tis. EUR. Vzhľadom na výrazný rast počtu organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bola po celý čas vyššia, ako priemer SR a tento rozdiel sa od januára roku 2020 ešte zvýšil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia nezamestnanosť aj jej nárast evidovaný v Prešovskom kraji. V divízii 41 Výstavba budov počet organizácií mierne rástol a tržby na jednu organizáciu okrem poklesu v roku 2013 boli pomerne stabilné. V divízii 42 Inžinierske stavby mal vývoj počtu organizácii aj výšky tržieb na jednu organizáciu nejednoznačný trend a anomáliu predstavoval nárast v roku 2015. V divízii 43 Špecializované stavebné práce organizácie zaznamenali po prvotnom poklese rast a tržby na jednu organizáciu s týmto trendom pozitívne korelovali. V divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy počet organizácií rástol a tržby na jednu organizáciu boli okrem nárastu v roku 2013 pomerne stabilné. V divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou počet organizácií rástol a tržby na jednu organizáciu boli pomerne stabilné.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.