Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Všeobecné finančné-ekonomické ukazovatele za sektor

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor stavebníctva, geodézie a kartografie 
Sektor NSP/SRI Merná jednotka Aktuálne dostupný rok (2017) 5 rokov pred aktuálne dostupným rokom (2013) 
Produkcia tis. EUR 18,828,741 14,560,066 
Tržby za vlastné výkony a tovar tis. EUR 13,263,704 8,985,181 
Tvorba hrubého fixného kapitálu tis. EUR 1,307,778 769,113 
Pridaná hodnota tis. EUR 6,514,877 7,706,610 
Pridaná hodnota na zamestnanca tis. EUR 48 63 
Počet zamestnancov osoba 134,994 123,049 
z toho žien osoba 27,306 31,117 
Počet fyzických osôb – podnikateľov osoba 87,397 90,711 
z toho žien osoba 7,242 6,384 
Priemerná hrubá mesačná mzda EUR 1,032 860 
Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére EUR 6.192 5.028 
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Produkcia v sektore dosiahla v roku 2017 hodnotu 18 828 741 000 EUR, čo z produkcie celého národného hospodárstva tvorí 9,29 %. Oproti porovnávanému roku 2013 sa hodnota produkcie zvýšila o viac ako 4 miliardy EUR. Navýšenie objemu produkcie v takýchto číslach je v porovnaní s celým národným hospodárstvom na veľmi vysokej úrovni. Pokým nárast produkcie v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia je v percentuálnom vyjadrení vyšší ako 29 %, v celom hospodárstve bol nárast na úrovni 5,22 %. Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2017 tvorili v sektore približne 6,38 % z celkových tržieb v národnom hospodárstve. Ich výška sa v porovnaní s rokom 2013 taktiež zvýšila.  

Suma kapitálových výdavkov (okrem odpisov) na stroje a zariadenia, nehnuteľnosti, pozemky a iný majetok, je vyjadrená prostredníctvom ukazovateľa Tvorba hrubého fixného kapitálu.1 V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia možno sledovať výrazný nárast objemu finančných prostriedkov.  

Pridaná hodnota bola v roku 2017 na úrovni 6 514 877 EUR. Oproti roku 2013 došlo k poklesu v predmetnom ukazovateli o 1 191 733 000 EUR. Pridaná hodnota na zamestnanca dosahovala v roku 2017 hodnotu 48 000 EUR, čo je oproti roku 2013 pokles o 15 000 EUR. Priemerná výška pridanej hodnoty v národnom hospodárstve za rok 2017 bola na úrovni približne 41 000 EUR.  

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia zamestnával v roku 2017 celkovo 134 994 zamestnancov, čo z celkového počtu pracujúcich v národnom hospodárstve predstavuje 6,59 %. Oproti roku 2013 bolo možné sledovať nárast počtu zamestnancov v tomto odvetví o viac ako 10 000. Na celkovom počte zamestnancov mali ženy podiel približne 23 %. V nasledujúcom grafe sú zobrazené počty zamestnancov v roku 2017 vo vybraných sektoroch. Výber porovnávaných 5 sektorov bol vykonaný na základe medzisektorovej príbuznosti – odvetvie stavebníctva, geodézie a kartografie zabezpečuje najvyššie výkony práve pre nižšie uvedené sektory.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.