Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

SWOT analýza – silné a slabé stránky
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
1.dobré meno sektora, história a prezentácia diel a projektov na svetovej úrovni 1.sektor  sa neetabluje významne  na zahraničných trhoch, slabá kapacita, pružnosť a údernosť firiem 
2.tradícia, dlhodobé kladné výsledky z projektov 2.odbornosť a obhajoba záujmov zákazníka má prednosť pred obchodným záujmom firiem a organizácií sektora 
3.lojálni a skúsení odborne zdatní pracovníci, flexibilita, operatívnosť a schopnosť improvizácie pri výkone, nástup na trendy informačnej explózie 3.schematické formálne vykonávanie rutinných činností v projektoch zákazníka bez záujmu o skutočný výsledok, vysoká závislosť na klimatických a lokálnych podmienkach 
4.stabilný prevádzkový kapitál na režijný chod podnikov sektora 4.nízka inovatívnosť a absencia nových nápadov v inžinieringu, slabé investície do nových technológií najmä v segmente malých a stredných podnikov 
5.komplexnosť nosného programu, produktov a špecializácia v produktových segmentoch sektora 5.vysoký tlak na mobilitu a široký záber odbornosti tímov a personálu u zákazníka 
6.overený externý tím pripravený riešiť odborné pracovné kapacity na mieru 6.nepravidelný príjem pracovníkov viazaný len na ukončené úspešné projekty, nízka rentabilita sektora v nosných činnostiach tzv. veľkého stavebníctva, neochota presunu pracovných kapacít 
7.ustálené portfólio a typológia stabilných zákazníkov s osvetou pre definovanie potrieb a očakávaní dlhodobo na trhu, podpora investičného potenciálu a znižovania prevádzkových nákladov budov a produktov 7.náročné a problémové vyhľadávanie schopných nových členov tímov, veľká fluktuácia pracovnej sily a zlá pracovná disciplína 
8.vlastná publikačná a prezentačná tvorba, prezentácia úspechov a výsledkov sektora na celonárodnej i európskej úrovni 8.konzervatívne vedenie firiem a organizácií sektora, slabé manažérske, inovačné a jazykové komunikačné schopnosti 
9.vlastný výskum a vývoj nových metodík a postupov pre riadenie investičných projektov a diel zákazníkov, budovanie prístupu k presnosti a spoľahlivosti výsledkov sektora, využívanie rozsahu digitalizácie procesov riadenia a stavebnej výroby   
SWOT analýza – príležitosti a ohrozenia
PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
1.možnosť prijatia strategického partnera do firiem sektora, získanie kapitálu, vedomostnej bázy, nových technológií a prístupu na trhy v EÚ 1.prekvapenie konkurenčným zásahom; ekonomické otrasy, recesia a krízové vlny, živelné pohromy, zmena myslenia a prístupu cieľovej skupiny klientov k sektoru 
2.schopnosť rozlíšenia a vyhľadávania nových informácií o trendoch trhu, digitalizácia plánovania výstavby,  2.strata súčasnej pozície na trhu, ukončenie dotácií EÚ a štátu, významné negatívne cenové výkyvy vstupov 
3.udržanie stabilného verného tímu ľudí na základe dlhoročných osobných vzťahov 3.strata ľudí z tímov, absencia záujmu o prácu v sektore, odchod pracovníkov do zahraničia, pokles nezamestnanosti, príchod nekvalifikovanej a nedisciplinovanej pracovnej sily 
4.možnosť využiť stabilné technické, administratívne a priestorové zázemie firiem a organizácií sektora  a modernizačné a revitalizačné aktivity a zavádzať nové postupy, modernú prefabrikáciu, ekologickú výstavbu a modernizačné a revitalizačné aktivity  4.zhoršenie úrovne manažmentu firiem sektora, prestarnutej pracovnej kapacity, absencia stavebných remesiel, nízky počet študentov, nepochopenie trendov inovácií a rastu kvalitatívnych nárokov 
5.možnosť zaviesť novú techniku predaja a novú organizačnú kultúru, významne posilňovať bezpečnostné a hygienické postupy a predpisy v sektore 5.nezvládnutie  rizika konfliktov so zákazníkmi, nezvládnutie tolerancie environmentálnych prístupov k produkcii 
6.zapojenie sa do národných a profesijných podnikových združení a sietí nadnárodných stavebných záujmových skupín 6.zastaraná, zmätočná resp. premenlivá legislatíva, zdĺhavé prípravné, stavebné a realizačné konania; neriadené a nesystémové zásahy,  
  7.nestabilita a nedodržanie uzatvorených zmlúv zo strany zákazníkov, platobná nedisciplinovanosť 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.