Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia procesov sektorovo riadených inovácií

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 41 Výstavba budov, 42 Inžinierske stavby, 43 Špecializované stavebné práce, 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 125 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 6,4 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 76 %, zastúpenie žien dosiahlo 24 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 108 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 909 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia sa v porovnaní s demografickou situáciou v rámci celého národného hospodárstva vyznačuje mierne menším podielom zamestnancov vo veku do 44 rokov (vrátane) na zamestnanosti v rámci sektora, čo je logicky spojené s mierne výraznejším zastúpením zamestnancov vo vyšších vekových kategóriách. V období rokov 2009 až 2018 došlo v sektore k výraznému nárastu podielu zamestnancov vo veku 60 a viac rokov, čo v spojitosti s vyššou  fyzickou záťažou a rizikovosťou pracovných činností v stavebníctve indikuje, že sektor bude čeliť značnej výzve v oblasti zabezpečovania náhrady zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením zamestnaných mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ako aj mužov s Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. U žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nasledované Úplným stredným odborným vzdelaním. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 28 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 26 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 36 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Približne 38 % zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II, ďalších 35 % zamestnancov úspešne ukončilo vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I nadobudlo približne 14 % zamestnancov a vzdelanie prislúchajúcej do hlavnej skupiny 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky malo viac ako 7 % zamestnancov. S podielom 4 % v sektore pôsobili absolventi z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08
(v EUR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 481 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 726 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 481 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 628 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.