Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výstavba budov,
  • Inžinierske stavby,
  • Špecializované stavebné práce,
  • Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,
  • Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a a kartografia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 4,5 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa zvýšil o 3,6 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 14 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 51,3 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 34,7 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 14,9 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 46,8 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 38,3 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a a kartografia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 48,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 2,4 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel sa mierne zvýšil a v roku 2021 predstavoval 44 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,5 p. b., a to na konečných 7,3 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a a kartografia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 733 EUR v zamestnaní Stavebný špecialista výstavby mostov. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Urbanista, kde príslušný nárast predstavoval 608 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Autorizovaný geodet a kartograf, a to so zvýšením mzdy v priemere o 604 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Stavebný špecialista výstavby železničných stavieb a tratí (o 600 EUR) a Stavebný špecialista výstavby budov (o 595 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Stavebný špecialista výstavby budov, a to o 704 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 697 EUR. Mzdový nárast vo výške 633 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Stavebný špecialista výstavby mostov. V zamestnaní Autorizovaný geodet a kartograf išlo o 581 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Urbanista,
  • Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
  • Stavebný špecialista výstavby energetických sietí.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.