Sektorovo špecifické ukazovatele

Za sektorové špecifické ukazovatele sú v odvetví považované napríklad nasledovné:  

 • Stavebná produkcia 
 •  stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami 
 •  stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku 
 • Bytová výstavba 
 •  verejné vlastníctvo 
 •  súkromné vlastníctvo 
 •  počet rozostavaných bytov 
 • Produkcia pri stavbách a práci na stavbe inžinierskych stavieb 
 • Špecializované stavebné práce 

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru sú predmetom spracovania Štatistického úradu SR – databázy SLOVSTAT.  

Ďalším zdrojom sektorových špecifických ukazovateľov a ich vyhodnotenia sú napríklad Ročenka slovenského stavebníctva – vypracovaná pod gesciou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Z nej boli vybrané nasledovné ukazovatele za rok 2018: 

Vývoj podielu odvetvia stavebníctva na tvorbe HDP a celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR v rokoch 2012 – 2018 v % 
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ROČENKA SLVOENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2019 
Podiel podnikateľských subjektov na realizácii stavebnej produkcie (b. c.) v SR 

Z hľadiska štruktúry stavebnej produkcie podľa investičného zamerania (b. c.) sa v roku 2018  realizovali stavebné práce nasledovne: 

 • na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách 68,8 % 
 • na opravách a údržbe 24,6 %  
 • ostatné stavebné práce 1,8 % 
 • v zahraničí 4,8 %. 
Vývoj štruktúry stavebnej produkcie podľa smerov výstavby (2012 – 2018) v %
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ROČENKA SLVOENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2019 

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti 

Za sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti boli v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia vybrané nasledovné:  

 • Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín 

Tento ukazovateľ je zameraný na zloženie zamestnancov v sektore, ktorý tak, ako takmer všetky ostatné odvetvia, trpí problémom starnúcej pracovnej sily. Z nižšie uvedeného grafu je možné predikovať budúci problém s nedostatkom zamestnancov, kedy z dôvodu prirodzenej obmeny nebudú súčasné kapacity mladších zamestnancov postačovať na obsadenie všetkých pracovných pozícií.  

Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín za rok 2019 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie SK ISCO-08 

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať pracovníkov v sektore na základe ich roztriedenia do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší podiel zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora stavebníctva, geodézie a kartografie je 18 % zamestnancov zaradená do hlavnej triedy 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Druhou, najsilnejšie zastúpenou triedou sú Technici a odborní pracovníci a skupina Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – obe majú rovnako po 11 % zastúpení.  

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 za rok 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania 

V Sektorovej rade dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce stupne vzdelania:  

 • Vyučení: 20 % 
 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa: 18 % 
 • Úplné stredné odborné vzdelanie: 10 % 

Naopak najnižší podiel pracovníkov má ukončené Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a Vyššie odborné vzdelanie. Celkový podiel týchto troch najnižšie zastúpených skupín je približne 2 %.  

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania za rok 2019 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Počet zamestnaných osôb podľa pohlavia 

Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia za rok 2019 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

Najvyššie zastúpenie v sektore spomedzi zamestnávateľov majú zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 10 – 19 zamestnancov. Ich podiel predstavuje viac 30 % z celkového zastúpenia. Nasledujú veľkostné kategórie 20 – 49 zamestnancov a 1 – 9 zamestnancov. Naopak najnižšie zastúpenie majú v sektore zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1000 a viac zamestnancov. Tvoria len približne 2 % z celkového počtu.   

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa za rok 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa 

Zo všetkých právnych foriem v sektore dominuje spoločnosť s ručením obmedzeným, s podielom  
74 %. Nasleduje akciová spoločnosť s podielom 18 % a príspevková organizácie, ktorá tvorí podiel 3 % na celkovom rozložení. Družstvo je zastúpené 2 % firiem a ostatné právne formy, ktoré sú v sektore zastúpené, majú nepatrný podiel na sektore, tvoria necelé 3 %.  

Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa za rok 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa

Jednoznačnú dominanciu v rámci vyhodnotenia druhov vlastníctva v predmetnom sektore majú zamestnávatelia, ktorých druh vlastníctva je súkromné tuzemské. Ich podiel na celkovom počte je  
73 %. Zahraničné vlastníctvo tvorí podiel približne 13 % a je tak druhým najsilnejšie zastúpeným druhom vlastníctva v sektore. Forma vlastníctva s tretím najvyšším podielom je Medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom, ktorého podiel je viac ako 5 %.  

Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa za rok 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania v roku 2019 

Slovenská republika (ďalej len „SR“) dosiahla v minulom roku priemernú hrubú mesačnú mzdu na úrovni 1 249 EUR, pričom Sektor stavebníctva, geodézie a kartografie dosiahol takmer 94 %-nú úroveň, čo v reálnom vyjadrení predstavovalo 1 172 EUR.  

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania v roku 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Priemerná hrubá mesačná mzda mužov a žien v sektore v roku 2019 

V sektore stavebníctva, geodézie a kartografie dosahovali muži v roku 2019 mzdu na úrovni 1 208 EUR a ženy na úrovni 1 054 EUR, čo predstavuje rozdiel v odmeňovaní mužov a žien vo výške 154 EUR.  

Priemerná hrubá mesačná mzda mužov a žien v sektore v roku 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 
 • Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

Najvyššie mzdy v roku 2019 vyplácali v sektore zamestnávatelia veľkostnej kategórie 250 – 499 zamestnancov. Hodnota priemernej hrubej mesačnej mzdy bola na úrovni 1 587 EUR. Nasledovali zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 500 – 999 zamestnancov (1 542 EUR) a zamestnávatelia v kategórii 100 – 249 zamestnancov (1 433 EUR). Naopak, najnižšie mzdy boli vyplácané zamestnávateľmi vo veľkostnej kategórii 1 – 9 zamestnancov (995 EUR).  

Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa v roku 2019
    Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.