Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 41 Výstavba budov, 42 Inžinierske stavby, 43 Špecializované stavebné práce, 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou. Približne 38 % zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II, ďalších 35 % zamestnancov úspešne ukončilo vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 11,1 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 4 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

 

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením zamestnaných mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ako aj mužov s Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. U žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 28 % osôb.

 

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 108 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 909 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia tvorí 6,36 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej regionálnej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 8,74 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najmenší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 4,92 %.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.