Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

INICIATÍVA 20-20-20  Povinnosť zlepšovať tepelnotechnické vlastnosti (teplotechnické vlastnosti) obvodového a strešného plášťa podľa normy STN 73 0540-2 
Pri projektovaní zohľadňovať polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok 
Zabudovať do budov účinné vykurovacie systémy 
Vybaviť budovy prirodzeným vetraním a rekuperáciou 
Vybaviť budovy úsporným osvetľovacím zariadením 
Vybaviť budovy solárnym systémom a vytvoriť solárne zisky 
Vybaviť budovy klimatizačným systémom 
Používať systémy založené na obnoviteľných energetických zdrojoch 
Vyrábať elektrinu v budovách v zdroji s kombinovanou výrobou elektriny a tepla 
Zabudovať do budov systémy diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia 
Projektovať budovy s prirodzeným denným osvetlením 
Využívať alternatívne energetické systémy v mieste výstavby 
Optimalizovať energetickú hospodárnosť budov – dosahovať najnižšie náklady počas životného cyklu budovy (nevyberať najnižšiu nákupnú cenu, ale riešenie, ktoré znižuje prevádzkové náklady) 
Po roku 2020 povinnosť zvyšovania počtu budov s takmer nulovou potrebou energie 
ZDROJ: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-555 
BIM – ZDIEĽANIE PROJEKTOV MEDZI DODÁVATEĽMI, PROJEKTANTMI, INVESTORMI, ÚRADM Stavebný software BIM s možnosťou zdieľania informácií, medzi účastníkmi stavby 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=YMJoYcBhhRc 
APLIKÁCIA, KONFIGURÁTOR PRE PLÁNOVANIE A VÝPOČET STRECHY Software pre stavebné výpočty a uzatváranie objednávok s investormi 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=GMn5JvRm4RA 
VIRTUÁLNA REALITA PRE REALIZÁCIU STAVBY  Virtuálna a zmiešaná realita 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=cmMF7GFLQLI 
DIGITALIZÁCIA VZDELÁVANIA  eLearning – efektívne samoštúdium pre žiakov a stavebných pracovníkov vo firmách 
ZDROJ:  https://www.youtube.com/watch?v=x-fAl4v79VY 
KONFIGURÁTOR PRE VÝBER ODBORNÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU  Online konfigurátory pre stavebné výpočty a správny návrh konštrukcií  
ZDROJ: https://app.bimproject.cloud/rigips/sk/selektor/ 
INOVÁCIE V STAVEBNÍCTVE A ARCHITEKTÚRE Fasáda na báze obnoviteľných surovín so solárnym alebo fotovoltaické systémom 
Stavebný izolačný materiál na báze morských chalúh 
Software pre simuláciu dynamických procesov, tzv. blast simulator 
ZDROJ: https://www.casopiseurostav.sk/casopis-eurostav/rocnik-20151/32015/inovacie-v-stavebnictve-a-architekture 
EKOBÝVANIE  Dokument neobsahuje inovácie, obsahuje už známe zásady pre nízkoenergetické domy 
ZDROJ: https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/ekobyvanie-energeticke-alternativy/245-mylienka-ktora-mala-buducnos 
INTERNETOVÁ E-APLIKÁCIA NA OSVEDČOVANIE POŽIARNYCH KONŠTRUKCIÍ ICH ZHOTOVITEĽMI NA STAVBÁCH (E-APLIKÁCIA OPK)  Software pre protipožiarnu ochranu 
ZDROJ: https://opk.appo.sk/uvod/ 
INDUSTRY 4.0 MÄKKÉ ZRUČNOSTI VO VÝROBNOM PROSTREDÍ  Nové požiadavky na ľudské zdroje,  zručnosti pracovníkov – mäkké zručnosti 
schopnosť prispôsobovať sa rôznym situáciám  
vyšší podiel tímovej spolupráce 
komunikačné zručnosti 
schopnosť motivovať iných 
dôraz na detaily 
kreatívne myslenie 
ZDROJ: http://industry4.sk/magazin/zaujimavosti/makke-zrucnosti-su-vo-vyrobnom-prostredi-ziadane-stale-viac 
NÁSTUP INDUSTRY 4.0 Analýza veľkých dát (Big Data)  
Autonómne roboty  
Dátové úložiská a cloudové systémy  
Systémová integrácia  zdieľanie dát medzi podnikmi.  
EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výmena dát  
ERP (Enterprise Ressource Planning) – systém optimalizácie plánovania podnikových zdrojov  
CRM (Customer Relationship Management)-na riadenie vzťahu so zákazníkmi  
RDIF (Radio Frequency Identification) – slúžiaci na sledovanie skladových zásob.  
Aditívna výroba (3D tlač)  
Rozšírená realita (AR – Augmented Reality)  
Senzory a súvisiace technológie  
Internet vecí- (IoT)  
Kybernetika a umelá inteligencia  
interoperabilita, vzájomné prepojenia a komunikácia strojov, zariadení, senzorov a ľudí  
transparentnosť informácií a virtualizácia 
Technická pomoc strojov pracovníkom – podporovať ľudí pri rozhodovaní a riešení problémov a schopnosťou pomáhať ľuďom pri úlohách, ktoré sú pre nich ťažké alebo nebezpečné  
schopnosť kybernetických a fyzických systémov robiť jednoduché rozhodnutia a stať sa čo najviac autonómnymi  
Smart Industry – Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko  
ZDROJ: https://sam-km.sk/_files/200000375-6837469375/Zalezakova_Nastup_industry_4.0.pdf 
HIGH TECH – PRÍKLAD MONTOVANEJ VÝSTAVBY BUDOVY Prefabrikácia stavebných konštrukcií a montovaná výstavba 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=13auaDMfMAQ 
HIGH TECH – PRÍKLAD PREFABRIKOVANEJ VÝROBY HOTOVÝCH MIESTNOSTÍ  Prefabrikácia stavebných dielcov a suchá výstavba 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=IX8Hzrag_wM 
POLOAUTOMATIZOVANÁ VÝROBA PRE SKRÁTENIE ČASU A ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA MONTOVANÚ VÝSTAVBU Továrenská výroba presných atypických dielcov, pre skrátenie času výstavby 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=_sGMNb4i138 
SMARTPREFAB – ROBOTICKÁ VÝROBA PREFABRIKÁTOV PRE MONTOVANÉ DREVOSTAVBY Plne automatizovaná, robotická výroba prefabrikovaných dielcov 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=cPCsKGz323Y 
MODULÁRNA VÝSTAVBA NOVOSTAVIEB V NEMECKU Prefabrikácia kompletných stavebných modulov, pre skrátenie času výstavby 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=ZHLKGfWli7U 
WORKER EXOSKELETON Worker exoskeleton – robotický oblek pre prácu s bremenami 
ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=lWmFEoDjUc4 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.