Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Výstavba budov,
 • Inžinierske stavby,
 • Špecializované stavebné práce,
 • Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,
 • Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 3,5 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,9 p.b. Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia sa svojou veľkosťou radí medzi stredne veľké sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia bol charakteristický približne 22 %-ným (viac ako 9 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, cca 17 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Prešovskom kraji a Košickom kraji. Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov (menej ako 8 %) vykázali k 31. 12. 2021 Trenčiansky a Banskobystrický kraj.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník na stavbe budov, resp. Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený,
 • Murár,
 • Tesár,
 • Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník,
 • Stavebný technik,
 • Stavbyvedúci,
 • Majster v stavebníctve.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Stavebný architekt,
 • Inštalatér a potrubár,
 • Špecialista predaja stavebného materiálu,
 • Asfaltér.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V stavebníctve, geodézii a kartografii bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 43 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to viac ako 33 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 3 %. Vzhľadom k celoštátnemu priemeru (cca 24 %) bola nízka hodnota sledovaného ukazovateľa aj v Trnavskom kraji, a to necelých 10 %.

Výrazné zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to o cca 2 200 osôb. V prípade zamestnaní klasifikovaných v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci predstavoval príslušný nárast približne 1 000 sektorovo špecifických UoZ. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
11 134Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený
2996Pomocný pracovník na stavbe budov
3285Murár
4245Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník
5121Tesár
6113Stavebný montážnik jednoduchých stavieb
740Inštalatér a potrubár
835Stavbyvedúci
929Kopáč
1026Inštalatér
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-226Maliar
2-46Zametač a podobný pomocník
3-45Izolatér
4-43Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
5-34Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
6-13Umývač
7-9Stavebný architekt
8-9Geodet a kartograf (okrem autorizovaného)
9-7Omietkar
10-4Urbanista a projektant dopravy
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 3,5 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,9 p.b. Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji. V pandemickom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 6 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bolo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 10 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 24 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 2 900 osôb, a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.