Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 41 Výstavba budov, ďalej divíziu 42 Inžinierske stavby, ako aj divíziu 43 Špecializované stavebné práce a divízie 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy a 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 60 a viac rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 55 až 59, 50 až 54 a 60 a viac rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 50 až 54 a 40 až 44 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 16,6 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania zamestnanosti v rámci jednotlivých vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje výraznejším starnutím u osôb ženského pohlavia.

Zamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia tvorí 6,36 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 29,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 10 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Banskobystrickom kraji, ale najnižší počet žien je v Trenčianskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej regionálnej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 8,74 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najmenší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 4,92 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 81 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v danom sektore je v Bratislavskom kraji, a to 30 %.
V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Stavební špecialisti; Upratovačky; Stavební technici; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Murári a podobní pracovníci; Pomocní pracovníci na stavbách budov; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva; Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci inde neuvedení; Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve a Tesári a stavební stolári. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 2 tis. do 5,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 108 EUR, čo predstavuje 95 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 909 EUR, čo je 98 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 1 822 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 746 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je najvyššia mzda pri najvyššom dosiahnutom vzdelaní Vyššie odborné, a to 1 494 EUR. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 642 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 101 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyššie odborné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 69 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.