Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje rozmanité činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci troch sekcií ekonomických činností, a to v rámci sekcie F – STAVEBNÍCTVO, sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI a sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. Sekcia F – STAVEBNÍCTVO je v sektore zastúpená všetkými tromi divíziami SK NACE Rev. 2 zaradenými v tejto sekcii, a to konkrétne divíziou 41 Výstavba budov, divíziou 42 Inžinierske stavby a divíziou 43 Špecializované stavebné práce. Zo sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI sektor zahrňuje divíziu 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy. Zo sekcie ekonomických činností N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY sektor pokrýva činnosti klasifikované v rámci divízie 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov CPA:

  • 41 Budovy a výstavba budov,
  • 42 Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb,
  • 43 Špecializované stavebné práce,
  • 71 Architektonické a inžinierske služby; technické skúšky a analýzy,
  • 81 Služby týkajúce sa údržby budov a krajinných úprav.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 41 Budovy a výstavba budov sú typické produkty sektora najmä: bytové budovy, priemyselné budovy, budovy pre administratívu, budovy veľkoobchodu a maloobchodu, práce na stavbe bytových / nebytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách). Z divízie 42 Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb patria medzi významné produkty sektora najmä: cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 43 Špecializované stavebné práce, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: demolačné práce a príprava staveniska, elektroinštalačné práce, inštalácie rozvodov vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení. Zo skupiny 71 Architektonické a inžinierske služby; technické skúšky a analýzy predstavujú dôležité produkty: plány a výkresy na architektonické účely, vypracovanie plánov mestskej a územnej zástavby. Medzi charakteristické produkty divízie 81 Služby týkajúce sa údržby budov a krajinných úprav patria najmä: kombinované pomocné služby v zariadeniach zákazníka, celkové čistenie budov, služby súvisiace s krajinnými úpravami.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 6,7 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 632 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 7,7 mld. EUR a minimum približne na úrovni 1,1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 289,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 27,5 %.

V tomto sektore možno ako rastúci označiť taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 4,3 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 143 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 7,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 3 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast 188,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 6,2 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 41 Výstavba budov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 41 Výstavba budov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 41 Výstavba budov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 68 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 14 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 42 Inžinierske stavby v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda:

V rámci divízie ekonomických činností 42 Inžinierske stavby je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 42 Inžinierske stavby vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 55 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 43 Špecializované stavebné práce v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda:

V rámci divízie ekonomických činností 43 Špecializované stavebné práce je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 43 Špecializované stavebné práce vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 36 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo. Podiel zamestnancov divízie 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 21 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo tvoria približne 16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre remeslá a osobné služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 61 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 5 100, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania takmer 4 900 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 2 000 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Nitrianskom kraji, a to približne 2 100 osôb. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 5 900 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo takmer 4 200 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Trenčianskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 900 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 700. Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o takmer 900. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Žilinskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 350.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 108 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 876 EUR. To predstavuje podiel 79,1 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 077 EUR, a to predstavuje 97,2 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 602 EUR, čo predstavuje 144,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 725 EUR, resp. 65,5 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.