Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály do roku 2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období 2019 – 2024   

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období 2019 -2024 

                  Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude do roku 2024 na úrovni približne 4 tisíc osôb.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2023.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní Betonár. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 162 – 262 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 58 – 158 pracujúcich, pričom 100 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. V ostatných sektoroch hospodárstva SR sa očakáva pokles počtu pracovných miest v tomto zamestnaní a z tohto dôvodu je celková dodatočná potreba pracovných síl v SR v danom zamestnaní nižšia ako v sektore. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály tak môže čerpať aj pracovné sily, ktoré budú uvoľnené z ostatných sektorov.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 172 – 272 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 148 – 248 osôb. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období do roku 2024

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa očakáva v zhluku zamestnaní STAVEBNÍCTVO (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 12 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelávania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 8 500  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku STAVEBNÍCTVO (SŠ) v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 600 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa uplatňuje približne 100. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály do roku 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Treba konštatovať, že v súčasnosti sa na Slovensku vyučujú odborníci na obsluhu strojov a zariadení potrebných pre žiaruvzdorný, cementársky, mineralurgický priemysel len v experimentálnom overovaní študijného programu Technik Mineralurg na SOŠ Revúca.

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 zo zhluku zamestnaní STAVEBNÍCTVO (SŠ)       

Do roku 2024 bude prevažovať dopyt po špecialistoch, operátoroch, pracovníkoch v službách a v obchode.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba je v Bratislavskom kraji, najnižšia dodatočná potreba je v Banskobystrickom kraji.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 podľa krajov

Zdroj: Trexima Bratislava s.r.o

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.