Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom jej názov je nasledovný: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v júli 2020, a to na úrovni 12,5 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 12,3 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v júli 2019, a to 8,3 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 9,9 %, čo je približne o 4,9 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 3,3 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v júli 2020, a to na úrovni 6,2 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v novembri 2019, a to 4,1 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1,7 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,8 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,8 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.

Špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 37 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 22 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Nitrianskom kraji, a to 3,9 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (5 %) bola aj v Trnavskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 3,7 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji (11,8 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (o 7,4 p. b.). Lepšie na tom boli Nitriansky kraj s nulovou zmenou a Žilinský kraj, kde nárast predstavoval 0,3 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú predajom produktov zo skla, keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré personálnymi procesmi cielene riadia stavy zamestnancov, sú priestorom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov dosahovaných tržieb. Zároveň je na každodennú činnosť organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR systémovo rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 634 organizácií, čo predstavuje pokles o 19,5 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 390 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 61,5 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený taktiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 273 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 56,7 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 65 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bola špecifická nezamestnanosť počas celého sledovaného obdobia vyššia ako celoslovenský priemer, pričom rozdiel vo výške nezamestnanosti sa v dôsledku COVID-19 ešte zvýšil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia nezamestnanosť aj jej nárast evidovaný v Košickom kraji. V divízii 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov počet organizácií klesal a výška tržieb v prepočte na jednu organizáciu rástla.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.