Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Sektor skla, keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 patrí pod sekciu C, a divízie č. 23 – výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Pod túto divíziu ďalej patria činnosti:

  • 23.1 Výroba skla a výrobkov zo skla
  • 23.2 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
  • 23.4 Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov
  • 23.5 Výroba cementu, vápna a sadry
  • 23.6 Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
  • 23.7 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
  • 23.9 Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i.n.

Priemerná hrubá mesačná mzda je jedným zo všeobecných finančno-ekonomických ukazovateľov. Podľa jeho vývoja možno usudzovať, či sektor prosperuje a zároveň má vplyv na zamestnanosť  a záujem ľudských zdrojov realizovať sa v sektore.

Pre porovnanie podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v roku 2018 narástla na úroveň 1272 EUR, čo predstavovalo zvýšenie cca o 11 % oproti roku 2017, keď bola jej výška na úrovni 1155 EUR. Pri medzi – sektorovom porovnávaní priemernej mesačnej hrubej mzdy je odvetvie skla, keramiky, žiaruvzdorných výrobkov a nekovových materiálov na 8. mieste. Pred ním je napr. sektor chémie a farmácie, automobilový priemysel. Najvyššia hrubá mesačná mzda je dlhodobo dosahovaná v sektore informačných technológií. Z pohľadu tohto finančno-ekonomického ukazovateľa, pracovná sila pracujúca v ľahkom priemysle skla, keramiky a žiaruvzdorných materiálov patrí k tým lepšie plateným sektorom národného hospodárstva.  V nasledujúcom grafe sú pre porovnanie uvedené údaje z roku o výške priemernej mesačnej hrubej mzdy.

Hrubá priemerná mesačná mzda sektorov národného hospodárstva v roku 2018 v EUR

Zdroj: TREXIMA Bratislava s.r.o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.