Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Silné stránkySlabé stánky
 • Vysoká kvalita výrobkov
 • Dostatočné množstvo a prírodný pôvod surovín
 • nekonečná recyklácia
 • unikátne produkty
 • história a tradícia výroby
 • remeselná zručnosť ľudských zdrojov
 • vlastný know – how
 • vznik nových výrobných prevádzok
 • široká uplatniteľnosť absolventov odborných stredných a vysokých škôl v praxi, vývoji a výskume
 • nesúlad medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce
 • neprepojenie systému rozvoja a financovania vzdelávacích inštitúcií s  požiadavkami trhu práce
 • absencia odborného vzdelávania vo všetkých zložkách sektora
 • nedostatok ľudských zdrojov vo výrobe
 • starnutie populácie
 • nepriaznivý demografický vývoj
 • migrácia vzdelanej pracovnej sily mimo SR
 • remeselná kontinuita a vek majstrov
 • kapacita výroby
 • osveta, marketing a popularizácia sektora
 • legislatívna náročnosť
 • nízka podpora relevantných štátnych inštitúcií kultúrneho dedičstva
 • nedostatok zdrojov
PríležitostiOhrozenia
 • vyhľadávanie nových odbytísk
 • výroba nových produktov s vyššou pridanou hodnotou
 • zvýšenie záujmu o ľudovú tvorivosť, tradície a cestovný ruch
 • inovácie technológií a aplikácia výskumu
 • inovácie produktov a aplikácia vývoja
 • vysoká kvalita výrobkov podľa ISO noriem
 • dlhoročná história a tradícia výroby
 • vznik nových výrobných prevádzok
 • regionálnosť a distribúcia výrobkov v sypanej, kontajnerovej, balenej forme
 • vysoká potreba výrobkov používaných v stavebníctve
 • programová a finančná podpora štátu na zatepľovanie existujúcich budov
 • rozširovanie cestnej a diaľničnej siete
 • dostupnosť odborného vzdelávania v každom okrese a kraji SR
 • zvyšovanie recyklácie skla
 • znižovanie spotreby elektrickej energie a produkcie uhlíkových plynov
 • perspektíva sektora z hľadiska výroby, vývoja a výskumu
 • manuálna a fyzická náročnosť výroby v rizikovom prostredí
 • vysoká cena výsledného výrobku
 • Neschopnosť cenovo konkurovať výrobkom dovážaných z krajín mimo EÚ
 • nedostatok pracovnej sily aj v pracovne neatraktívnych okresoch SR
 • nízka úroveň ohodnotenia vo výrobe nekovových materiálov v okrajových okresoch východného a stredného Slovenska
 • vplyv sezónnosti na spotrebu stavebných materiálov a minerálnych výrobkov
 • migrácia pracovnej sily mimo SR
 • nesúlad medzi vzdelávacím systémom, kvalifikačnou štruktúrou absolventov a potrebami trhu práce
 • nedostatok vlastných finančných zdrojov pre inovácie, vedu a výskum
 • nedostatok externých zdrojov
 • prehlbovanie regionálneho rozdielu v ekonomickej a sociálnej oblasti
 • vzdelávací systém nereflektujúci nastupujúce trendy v oblasti: digitalizácie, merania a regulácie (MaR), automatických systémov riadenia (ASR), informačných technológií (IT), robotiky, kybernetiky, nanotechnológií a 3D tlače
 • nevýhodné postavenie európskych podnikov voči podnikom mimo EÚ z dôvodu dodržiavania noriem v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ceny výrobku
 • nadbytočná byrokracia znižujúca konkurencieschopnosť podnikov v SR
 • demografický vývoj
 • nedostatočná propagácia sektora
 • nereflektovanie vzdelávacieho systému na potreby trhu práce a  požiadavky zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.