Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v sektorovej štruktúre NSP

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreuje sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály nasledovná divízia SK NACE Rev. 2:

 • Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Sektorovo špecifickí zamestnanci (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 12. 2020 približne 0,3 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z hľadiska jeho veľkosti radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf.

Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály k 31.12.2020
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektorovej štruktúre NSP je sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály charakteristický prevažujúcim zastúpením strednej vekovej skupiny ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov (s podielom cca 55,0 %) a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov (cca 11,0 %). Približne 34,0 % sektorovo špecifickej zamestnanosti k 31. 12. 2020 tvorili osoby staršie ako 50 rokov. Sektorovo špecifická zamestnanosť vo všetkých vekových kategóriách bola najvýraznejšia v Trenčianskom kraji.

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 0,4 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie.

Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály od 31.12.2019 do 31.12.2020
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu  pandémie COVID-19, signifikantne vzrástol. Avšak za predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak počas celého sledovaného obdobia (t. j. za roky 2019 a 2020) došlo k nárastu početnosti sektorovo špecifických UoZ približne o 17,0 % . Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca jednu tretinu.

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 350 osôb, resp. 50,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 35,0 % (cca 250 osôb) a mladších približne 15,0 % (cca 100 osôb).

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 100 osôb (cca 39,0 %), počet starších UoZ o 60 osôb, resp. o 34,0 % a mladších UoZ o menej ako 30 osôb (cca 31,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií.

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených skupín ľudských zdrojov, ktorými sú:

 • sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály,
 • sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Prešovský kraj a ďalšie tri kraje situované na juhozápade SR sa k 31. 12. 2019 vyznačovali nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku do 29 rokov, a preto sú výsledné hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola vo východnej časti SR, pričom zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podobne ako v prípade mladšej vekovej kategórie sa k 31. 12. 2019 kraje na juhozápade SR vyznačovali nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov aj UoZ (mužov i žien) vo veku od 29 do 50 rokov, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. V Prešovskom kraji už bola početnosť sektorovo špecifických zamestnancov aj UoZ vyššia, avšak miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v tomto kraji výrazne najvyššia (38,4 %). Celoštátny priemer úspešne znižoval sektorovo ťažiskový Trenčiansky kraj.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektorovo špecifickí zamestnanci a UoZ (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov boli v Prešovskom a ďalších troch krajoch na juhozápade SR (podobne ako v prípade mladších do 29 rokov) početne málo zastúpení, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola vo východnej časti SR, naopak, Trenčiansky kraj svojou váhou približne jednej tretiny sektorovo špecifickej zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v príslušnej vekovej kategórii úspešne vylepšoval celoštátnu sektorovú situáciu.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

K 31. 12. 2020 sa Prešovský kraj a ďalšie tri kraje situované na juhozápade SR vyznačovali nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku do 29 rokov, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov (podobne ako k 31. 12. 2019). Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola vo východnej časti SR, pričom zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. Celoštátnu situáciu výrazne zlepšoval Trenčiansky kraj s najvyšším počtom sektorovo špecifických pracovných príležitostí.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podobne ako v prípade mladšej vekovej kategórie sa k 31. 12. 2020 kraje na juhozápade SR vyznačovali nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku od 29 do 50 rokov, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. V Prešovskom kraji už bola početnosť sektorovo špecifických zamestnancov aj UoZ vyššia, avšak miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v tomto kraji výrazne najvyššia (37,0 %). Celoštátny priemer úspešne znižoval sektorovo ťažiskový Trenčiansky kraj.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektorovo špecifickí zamestnanci a UoZ (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov boli v Prešovskom a ďalších troch krajoch na juhozápade SR (podobne ako v prípade mladších do 29 rokov) početne málo zastúpení, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov v štyroch krajoch SR predmetom ochrany dôverných údajov. Podobne ako u mladších vekových kategórií bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vo východnej časti SR a naopak, Trenčiansky kraj svojou váhou približne jednej tretiny sektorovo špecifickej zamestnanosti, resp. nezamestnanosti úspešne vylepšoval celoštátnu sektorovú situáciu.

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov za celú SR zvýšenie o cca 5,6 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Košickom kraji, celoštátnu stabilitu zabezpečoval najmä Trenčiansky kraj. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania (z dôvodu nízkej početnosti UoZ sú len tri):

 • Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov,
 • Pomocný pracovník v sklárskej výrobe,
 • Palič na pecných agregátoch.

V sektore za celú SR spolu nastala medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) zodpovedajúca zvýšeniu hodnoty sledovaného ukazovateľa o cca 3,7 p. b. Stabilizujúco pôsobil Trenčiansky kraj, i keď tiež zaznamenal zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca o 1,6 p. b. Pandémia nového koronavírusu negatívne ovplyvnila najmä osoby vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov,
 • Pomocný pracovník v sklárskej výrobe,
 • Brusič skla,
 • Sklár,
 • Palič na pecných agregátoch.

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore predstavoval približne 3,7 p. b. Stabilizačnú úlohu zohral najmä sektorovo kľúčový Trenčiansky kraj s medziročným zvýšením miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších pod úrovňou celoštátneho priemeru. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov,
 • Pomocný pracovník v sklárskej výrobe,
 • Sklár,
 • Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov,
 • Palič na pecných agregátoch.

Zhrnutie za sektor: V rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 55,0 %). Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 34,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 11,0 %. Regionálne bola produkcia skla, keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov realizovaná najmä v Trenčianskom kraji. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 350 osôb, resp. 50,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 35,0 % (cca 250 osôb) a mladších približne 15,0 % (cca 100 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 100 osôb (cca 39,0 %), počet starších UoZ o 60 osôb, resp. o 34,0 % a mladších UoZ o menej ako 30 osôb (cca 31,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií. Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa v jednotlivých vekových kategóriách zvýšila približne vyrovnane, najvýraznejšie u mladších (bolo ich málo, a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti), najmenej výrazne sa miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti zvýšila u starších osôb. V období pandémie pôsobil stabilizujúco najmä Trenčiansky kraj, hoci i tu došlo k zvýšeniu počtu UoZ aj miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Pandémia sa vo všetkých vekových kategóriách prejavila najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, v podstatne menšom rozsahu v hlavnej triede 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.