Úvodná správa o sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Sektor pozostáva z jednej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to z divízie 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 16 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 0,8 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 76 %, zastúpenie žien dosiahlo 24 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 272 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 057 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály mal v období rokov 2009 až 2018, podobné zastúpenie zamestnancov v rámci jednotlivých vekových skupín, ako tomu bolo v celom hospodárstve SR. Najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej kategórii 60 a viac rokov a vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov. Na druhej strane bol výrazný pokles podielu zamestnancov evidovaný vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov a 50 až 54 rokov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 predstavoval približne 3,7 tisíc osôb. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom, i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 12 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 11 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 17 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Takmer presná polovica zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II má približne 23 % zamestnancov sektora a pomerne výrazné zastúpenie (15 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 614 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 778 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 769 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 799 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.