Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvorí z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy divízia SK NACE Rev. 2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 6,3 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa znížil o 4,3 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 18,3 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 70,3 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 11,4 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 16,3 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 66 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 17,7 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 51,5 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 2,3 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 35,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5 p. b., a to na konečných 13,3 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 839 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov, kde príslušný nárast predstavoval 527 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr, a to so zvýšením mzdy v priemere o 442 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo zaznamenané taktiež pri zamestnaniach Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov (o 432 EUR) a Sklár (o 408 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista technológ v sklárskej výrobe, a to o 609 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 521 EUR. Mzdový nárast vo výške 454 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Palič na pecných agregátoch. V zamestnaní Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov išlo o 418 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov,
  • Špecialista technológ v sklárskej výrobe,
  • Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.