Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Vybraté sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti:

 • Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín
 • Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania (kvalifikačných úrovní)
 • Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania
 • Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia
 • Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa
 • Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa
 • Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa
 • Priemerná mesačná mzda vo vzťahu k dosiahnutému stupňu vzdelania
 • Priemerná hrubá mzda mužov a žien v sektore

Na základe vyššie uvedených ukazovateľov je možné rôzne porovnávať údaje, skupiny, regióny a  analyzovať situáciu, predpokladať ďalší vývoj v oblasti zamestnanosti, zmien na trhu práce a potreby ľudských zdrojov v Slovenskej republike. 

Sektor tvorí 0,8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 1,69 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Prešovskom kraji, a to len 0,32 %.

Obrázok nižšie názorne zobrazuje zamestnanosť v sektore v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia v jednotlivých samosprávnych krajoch SR za rok 2018.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore

Zdroj: Trexima Bratislava s.r.o.

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 10,3 % z celkového počtu zamestnancov v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 3,8 % najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov. Pri porovnaní vekových skupín vo vzťahu k zamestnanosti žien a mužov, možno konštatovať, že v oboch prípadoch dochádza k posunom vo vekových skupinách hlavne z dôvodu starnutia pracovnej sily a ľudské zdroje prichádzajúce do sektora vo veku od 15 do 24 rokov nie sú dostatočným prílevom na generačnú výmenu.  Viď. graf nižšie.

Vekovo – rodová pyramída zamestnancov v sektore

Zdroj: Trexima Bratislava s.r.o.

 • Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO -08

Je možné analyzovať a vyhodnotiť spektrum zamestnaných osôb v sektore t.j. zloženie pracovníkov podľa zamestnaní zaradených do hlavných tried  klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 a ich zastúpenie v rámci sektora. Následne vieme  určiť, ktoré triedy sú najpočetnejšie, najžiadanejšie na trhu práce a sú najdôležitejšou zložkou sektora.  Podľa tohoto postupu a vyhodnotenie sme dospeli kzáveru, e najžiadanejšou a najpočetnejšou triedou v rámci sektora je hlavná trieda 8 – operátori a montéri strojov a zariadení s podielom 41%, potom hlavná trieda 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci s podielom 21%. Ďalšou žiadanou skupinou je hlavná trieda 3 – Technici a odborní pracovníci s podielom 12%. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci z hlavnej triedy 9 s podielom 11% zo všetkých zamestnaných osôb v sektore patria k uplatniteľným ľudským zdrojom, avšak kvalifikovaná pracovná sila v sektore od hlavnej triedy 1 až 8 predstavuje 89% podiel zamestnaných osôb sektora

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08  

 • Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO -08

Je možné analyzovať a vyhodnotiť spektrum zamestnaných osôb v sektore t.j. zloženie pracovníkov podľa zamestnaní zaradených do hlavných tried  klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 a ich zastúpenie v rámci sektora. Následne vieme  určiť, ktoré triedy sú najpočetnejšie, najžiadanejšie na trhu práce a sú najdôležitejšou zložkou sektora.  Podľa tohoto postupu a vyhodnotenie sme dospeli kzáveru, e najžiadanejšou a najpočetnejšou triedou v rámci sektora je hlavná trieda 8 – operátori a montéri strojov a zariadení s podielom 41%, potom hlavná trieda 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci s podielom 21%. Ďalšou žiadanou skupinou je hlavná trieda 3 – Technici a odborní pracovníci s podielom 12%. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci z hlavnej triedy 9 s podielom 11% zo všetkých zamestnaných osôb v sektore patria k uplatniteľným ľudským zdrojom, avšak kvalifikovaná pracovná sila v sektore od hlavnej triedy 1 až 8 predstavuje 89% podiel zamestnaných osôb sektora

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08  

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, Obdobie: rok 2018

Počet zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO -08 v krajoch SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 Obdobie: rok 2018

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO -08 v krajoch SR

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania

V odvetví sa najviac uplatňujú odbory vzdelania zaradené do skupiny:

 •  technické vedy a náuky I a II spolu 72%
 • Spoločenské vedy, náuky a služby I a II spolu 21%
 • Poľnohospodárske, lesné a veterinárne vedy a náuky 6%

Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018; okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia

V tomto odvetví ľahkého priemyslu evidentne prevláda zastúpenie mužov. Rozdiel medzi nimi tvorí 52%.

Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia v roku 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 Obdobie: rok 2018

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa

V sektore pôsobí najviac zamestnaných osôb u zamestnávateľov zaradených do  veľkostnej kategórie s počtom zamestnávaných osôb od 20 – 49 (25%), na druhom miestne sú zamestnávatelia s počtom osôb 250 – 499 (20%) a treťom mieste zamestnávatelia s počtom osôb 1000 a viac (14%). Najmenší podiel na zamestnanosti majú zamestnávateľa vo veľkostnej kategórii 1-9 osôb (2%) a 10 – 19 zamestnaných osôb (6%). 

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 Obdobie: rok 2018

Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa

Najvyšší podiel zamestnaných osôb v odvetví  je u zamestnávateľských organizácií s  právnou formou  spoločnosť s ručením obmedzeným (50%)  a akciová spoločnosť (48%). Ostatné právne formy z hľadiska zamestnávania osôb sú zanedbateľné

Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 Obdobie: rok 2018

Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa

V odvetví podľa druhu vlastníctva sú najvýznamnejší zamestnávatelia so súkromným tuzemským vlastníctvom a predstavujú 48% – ný podiel.  Za ním nasledujú zamestnávatelia  s vlastníctvom zahraničným  (32%) a spolu so zamestnávateľmi s vlastníctvom medzinárodným s prevažujúcim súkromným sektorom (19%) tvoria 51% – ný podiel. Najnižší podiel 1% tvoria zamestnávatelia s vlastníctvom družstevným.

Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04  Obdobie: rok 2018                 

Priemerná mesačná mzda vo vzťahu k dosiahnutému stupňu vzdelania

V roku 2018 v Slovenskej republike  priemerná mesačná mzda dosiahla výšku 1163 EUR. V odvetví skla, keramiky, minerálnych výrobkov a žiaruvzdorných materiálov priemerná mesačná hrubá mzda sa zvýšila na 1272 EUR.

 Maximálna dosiahnutá priemerná hrubá mesačná mzda bola na úrovni 4192 EUR v kategórii zamestnancov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním – 3. stupeň. Zamestnanci s 2. stupňom vysokoškolského vzdelania dosahovali mesačnú mzdu na úrovni  2433 EUR, čo bolo viac ako dosahovali zamestnanci s 1. stupňom vysokoškolského vzdelania  (868 EUR). Vyšší mesačný príjem dosiahli oproti zamestnancom  s vysokoškolským vzdelaním – 1. Stupeň aj zamestnanci s úplným stredným odborným vzdelaním  1 197 EUR, vyučení s maturitou  1 171 EUR a s úplným stredným všeobecným vzdelaním 1 228 EUR.  vyšším odborným vzdelaním, ktorých mesačná hrubá mzda bola na úrovni 1 169 EUR. Najnižší príjem dosahovala nekvalifikovaná pracovná sila so základným vzdelaním, ktorej výška priemernej mesačnej hrubej mzdy bola na úrovni 989 EUR. 

Priemerná mesačná mzda podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v roku 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 Obdobie: rok 2018

Priemerná mesačná hrubá mzda mužov a žien v sektore

Porovnanie priemernej hrubej mzdy v sektore medzi mužmi a ženami v roku 2018, vykazuje rozdiel 204 EUR. O tento rozdiel pri mesačnej priemernej hrubej mzde bol vyšší príjem mužov.

Priemerná hrubá mzda mužov a žien v sektore v roku 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania (kvalifikačných úrovní)

V  sektore dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce vzdelanie:

Z hľadiska štruktúry ľudských zdrojov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania možno konštatovať, že najpočetnejšia je skupina s dosiahnutým  vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a predstavuje 38% podiel zo zamestnanej pracovnej sily v sektore. Rovnako ako skupina s nižším stupňom odborného vzdelania v kvalifikačnom stupni – vyučení, ktorí predstavujú 38% -ný podiel. Pokiaľ skúmame odbornú prípravu pracovnej sily, v skupine s dosiahnutým vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou, tak podiel  je 32%.  Z toho vyplýva, že najväčšie zastúpenie pracovnej sily v sektore je v skupine – vyučený. A uplatňuje sa predovšetkým odborne pripravená pracovná sila naprieč všetkými skupinami vzdelania.

Najnižší podiel pracovníkov má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (1%)  a vyššie odborné vzdelanie (0,4%)  spolu s  vysokoškolským vzdelaním – 3. stupeň majú zanedbateľné zastúpenie (0,1%).

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania (kvalifikačných úrovní)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Počet zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania v jednotlivých krajoch SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 Obdobie: rok 2018

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.