Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

 

Sektor pozostáva z jednej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to z divízie 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Takmer presná polovica zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 10,3 % z celkového počtu zamestnancov v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 3,8 % najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 predstavoval približne 3,7 tisíc osôb. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 12 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 272 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 057 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály tvorí 0,8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 1,69 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Prešovskom kraji, a to len 0,32 %.

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.