Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov

Kritické činitele

 • manuálna a fyzická náročnosť výroby v rizikovom prostredí
 •  vysoká cena výsledného výrobku
 • nekonkurencie schopnosť výrobkov oproti dovozu z krajín mimo EÚ
 • nedostatok pracovnej sily aj v pracovne neatraktívnych okresoch SR
 • nízka úroveň ohodnotenia (priemerná mesačná hrubá mzda vo výrobe nekovových materiálov v okrajových okresoch východného a stredného Slovenska na úrovni minimálnej mzdy)
 •  vplyv sezónnosti na spotrebu stavebných materiálov a minerálnych výrobkov
 • migrácia pracovnej sily do západných krajín EÚ
 • nesúlad medzi vzdelávacím systémom (kvalifikačnou štruktúrou absolventov) a potrebami trhu práce
 • nedostatok vlastných finančných zdrojov pre inovácie
 • nedostatok  externých zdrojov
 • prehlbovanie regionálnej diferenciácie na ekonomickej a sociálnej úrovni
 • vzdelávací systém nereflektujúci nastupujúce trendy v oblasti: digitalizácie mechanizácie a riadenia (MaR), automatických systémov riadenia (ASR), informačných technológií (IT), robotiky, kybernetiky
 • nevýhodné postavenie európskych podnikov  voči podnikom mimo EÚ z dôvodu dodržiavania noriem v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ceny výrobku
 • Prehnaná byrokracia znižujúca konkurencieschopnosť podnikov na Slovensku.
 • Demografický vývoj: starnutie jestvujúcej pracovnej sily a nedostatočný prílev mladej
 • nedostatočná propagácia sektora a previazanosť vzdelávacieho systému so zamestnávateľmi

Kľúčové činitele

 • zvýšenie záujmu o ľudovú tvorivosť, tradície a cestovný ruch
 •  inovácie technológií
 •  inovácie produktov
 • vysoká kvalita výrobkov podľa ISO noriem
 • dlhoročná história a tradícia výroby
 • vznik nových výrobných prevádzok
 • regionálnosť a distribúcia výrobkov v sypanej, kontajnerovej, balenej forme
 • vysoká potreba výrobkov používaných v stavebníctve
 • programová a finančná podpora štátu na zatepľovanie existujúcich budov
 • rozširovanie cestnej a diaľničnej infraštruktúry
 • dostupnosť  odborného vzdelávania  v každom okrese a kraji SR
 • uplatnenie absolventov stredných a vysokých odborných škôl

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.