Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály divízia SK NACE Rev. 2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 0,3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bola v sektore relatívne stabilná zamestnanosť. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol charakteristický približne 35 %-ným (viac ako 1 500 osôb) zastúpením Trenčianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Cca 20 % (viac ako 900 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Trnavskom kraji a v Banskobystrickom kraji to bolo necelých 17 %. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Prešovský kraj, a to cca 3 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

  • Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov,
  • Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov,
  • Pomocný pracovník v sklárskej výrobe,
  • Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

  • Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov,
  • Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov,
  • Výrobca technickej a stavebnej keramiky,
  • Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 51 %. V opačnom spektre sa nachádzali Trenčiansky kraj a Trnavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti nižšia ako 6 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to cca o 100 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1105Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
28Brusič skla
37Ťahač skleného vlákna
46Palič na pecných agregátoch
54Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
64Operátor zariadenia na miešanie hmôt pri spracovaní nerastov
74Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
83Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
93Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
103Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu UoZ, avšak, ako je uvedené v tabuľke nižšie, išlo rádovo len o niekoľko osôb.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-6Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
2-5Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
3-4Sklár
4-4Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 0,3 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bola situácia v sektore pomerne stabilizovaná. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Trenčianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 0,5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 13 %. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 100 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.