Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s najnižším počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovnú divíziu: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Najviac zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

Celková dodatočná potreba v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude do roku 2025 na úrovni približne 3 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8114002 Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 224 – 324 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 239 – 339 zamestnancov, pričom 47 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7113000 Kamenár, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 76 – 176 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 89 – 189 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.