Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zadefinovaný divíziou 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov v divízii SK NACE Rev. 2 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v rokoch 2008 až 2017

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v divízii SK NACE Rev. 2 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal zníženie v absolútnej hodnote približne o 4,2 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 13,8 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2008, kedy to bolo približne 19,4 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2012, pričom v tomto roku to bolo približne 10,3 tis. EUR na jedného zamestnanca.

Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v divízii 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 6,8 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 7,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2008, a to na úrovni 14,5 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2010 dosiahlo úroveň približne 3,5 tis. EUR na jedného zamestnanca.

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v rokoch 2008 až 2017

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v divízii SK NACE Rev. 2 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 39,6 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov znížil o približne 0,29 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 46,8 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 75,4 EUR na jedného zamestnanca. Najnižšia hodnota platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola evidovaná v roku 2015, kedy to bolo približne 28 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,29 %, s maximom dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 0,48 % a minimom v roku 2015 (približne 0,16 %).

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

 Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo zo súhrnného počtu 985 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 32,9 % žien a 67,1 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 449 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 42 ženy s vyššími úrovňami EKR.

Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR lokalizovaný v Banskobystrickom kraji, a to 153 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo 66 osôb. Na druhej strane v Nitrianskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci tohto sektora malo len 24 z nich nižšie úrovne EKR.

Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji, a to 46. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského kraja, kde ich počet predstavoval 26 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol v Nitrianskom kraji.

UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Trenčianskom kraji, kde ich bolo evidovaných 12. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, ktorých bolo 11. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len minimum.

V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval 70 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Trenčianskeho kraja, pričom ich počet bol 19. Naopak, v Bratislavskom kraji malo len minimum UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.

UoZ – ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo evidovaných 29 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR v Žilinskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 19 osôb. Minimálny počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Prešovského kraja.

Ženy s vyššími úrovňami EKR sa nachádzali v evidencii UoZ iba v nízkych počtoch, najviac ich bolo evidovaných v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň 1 384 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 155 EUR, čo vzhľadom k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo približne 83 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 315 EUR, a to bolo približne 95 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 469 EUR mali zamestnané osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 178 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 1 314 EUR, resp. 95 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.

Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Prešovskom kraji. Naopak, v Banskobystrickom kraji mzdy zamestnancov s nižšími úrovňami EKR vzrástli len mierne a pomerne nízky rast miezd u zamestnancov s nízkymi úrovňami EKR bol zaznamenaný taktiež v Nitrianskom kraji.

U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy v Žilinskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR v Bratislavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Košický kraj, kde mzdy zamestnancov so strednými úrovňami EKR mierne poklesli a relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto úrovniach EKR bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji.

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast miezd v Prešovskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej mesačnej hrubej mzdy bol zaznamenaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Bratislavskom kraji, avšak v Trnavskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.