Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 45 až 49 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 45 až 49 a 40 až 44 rokov.  Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín  50 až 54, 40 až 44 a 45 až 49 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 13,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 15,5 % najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje výraznejším starnutím u žien ako u mužov.

Zamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály tvorí 0,8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 3,5 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa však nachádza v Banskobystrickom kraji, najvyšší počet žien sa nachádza v Bratislavskom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Prešovskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,7 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Prešovskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 1,69 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Prešovskom kraji, a to len 0,32 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 86 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Bratislavskom kraji, a to 33 %.

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky; Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov; Pomocní pracovníci vo výrobe; Montážni pracovníci inde neuvedení; Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Operátori zariadení na spracovanie nerastov; Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov a Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,3 tis. do 1,2 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 272 EUR, čo predstavuje 109 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 057 EUR, čo je 114 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 4 192 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Vyššie odborné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 868 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2232 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 588 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 94 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 53 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.