Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných presne 669 RPÚ, a to s podielom 1,5 % na celkovom počte RPÚ v národnom hospodárstve za sledované obdobie. Na základe porovnania hodnôt za roky 2014 a 2018 je zrejmé, že v sektore došlo k zvýšeniu počtu RPÚ o 12,5 %.

Počet RPÚ v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z nasledujúceho grafu je možné analyzovať RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa. Jednoznačne je možné identifikovať pokles počtu RPÚ v prípade zamestnávateľov s 10 až 49 zamestnancami, kde došlo k zníženiu o 55,0 %. U zamestnávateľov s 250 až 499 zamestnancami došlo k zníženiu o 48,8 %. Na druhej strane došlo k zvýšeniu RPÚ, v porovnaní rokov 2014 a 2018, u zamestnávateľov s 50 až 249  zamestnancami, a to o 54,1 %, ako aj u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami, a to o 100,0 %.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najväčší podiel, a to 73,1 %, na RPÚ v sektore za sledované obdobie malo pracovisko: výrobná plocha, továreň, dielňa.

V nasledujúcej tabuľke je možné identifikovať zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ. Operátori stacionárnych strojov a zariadení patria do tej triedy zamestnaní SK ISCO-08, v ktorej bol v rámci sektora zaznamenaný najväčší podiel RPÚ, a to 36,5 %.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval

Až v 77,9 % RPÚ za vybrané obdobie boli príčinou vzniku nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za ostatných päť rokov zaznamenal len 12 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom približne 2 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v SR. Počet pracovných úrazov s ŤUZ sa znížil z troch v roku 2014 na jeden v roku 2018. Až 75,0 % úrazov s ŤUZ sa vyskytlo na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa.

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály boli zaznamenané štyri SPÚ za roky 2014 až 2018, a to s podielom 1,8 % na všetkých SPÚ v národnom hospodárstve za dané obdobie. Medzi najčastejšie pracoviská s výskytom SPÚ v tomto sektore patrili: stavenisko – budova počas búrania, opravy alebo pri údržbe, a to s podielom 25,0 %, ďalej výrobná plocha, továreň, dielňa, taktiež s podielom 25,0 %. V prípade zostávajúcich dvoch SPÚ, t. j. 50,0 % SPÚ v sektore, nebolo zistené pracovisko, na ktorom vznikol SPÚ. Pri všetkých štyroch SPÚ mali zamestnanci odlišné zamestnanie: operátori stacionárnych strojov a zariadení, ostatní pomocní administratívni pracovníci, pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci, vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení. Príčiny SPÚ boli taktiež v prípade všetkých štyroch SPÚ odlišné: chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie, nesprávna organizácia práce, nezistené príčiny a taktiež aj používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore.

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Trnavskom kraji, kde dosiahol približne 320. V Bratislavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 130 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Košickom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR štyri, respektíve približne 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 100 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 99 %. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 44 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to približne 66 %.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Prešovskom kraji, kde ich počet dosiahol šesť. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne päť voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Trnavskom kraji nasledovanom Bratislavským krajom, v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 22 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne 10. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto úrovni EKR približne päť VPM. Naopak, v Trnavskom kraji bol počet VPM nulový. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 33 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji.

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení,
  • Pomocný pracovník v sklárskej výrobe,
  • Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu,
  • Sklár,
  • Spracovateľ skleného vlákna,
  • Ťahač skleného vlákna,
  • Betonár,
  • Kamenár.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.